1431. 7. juli. København


Bo Stensson (Natt och Dag), ridder, i Bergunda erklærer at skylde hr. Anders Nielsen (Jernskæg), ridder, i Dronningholm og dennes hustru Margrete Hennekesdatter (Bækman) 40 lybske mark i hvide engelske. For denne sum pantsætter han dem to gårde i Roestorp i Svarttorp sogn ved Rumlaborg samt alle andre gårde, som han ejer i dette sogn. Indtil pantet bliver indfriet, hvilket skal ske ved mortensdag, skal Anders Nielsen og hans hustru årligt oppebære alle indtægter af de nævnte gårde uden modregning i gældens hovedstol.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thette breff see æller høre læsæ helser jæc Bo[o][1] Stensson jnen Biærghwmme riddere kærlighæ meth wor herræ ♦ Thet skal allæ mæn witerlichet wære nærwærendes som kommeskulændes at jæc widherkænner mik meth thette mit opne breff wælboren man oc ærlich hær Anders Nielssøn jnen Drotningeholm riddere oc hans hustrue Margrete Henekes datter aff ræt laan giæskyldigh atwære .xl. lybske marc jnen hwide ængelske ♦

For hwelken forne svmme pæninge jæc forne[2] her Anders Nielssøn oc hans hustrue Margrete Henekes datter oc therres ærwinge mine godz som ær two gardhe jnen Rowestoffte jnen Sorteroppe sokn weth Rvmleburgh liggændes oc allæ andræ myne godz som jæc haffer jnen Sorteroppe sokn liggendes ee hwoth som hælst the hede æller næffnes enge vnder taghne j pantsætter jæc meth thette breff fore forde pænninge svm ♦

Meth swo dant skæl oc welkor som her æffter stander scriffet . swo at forde her Anders Nielssøn oc forne hans hustrwe Margrete skule nw strakx forne godz jnen therres wære anamme oc frilighe jnen therres bruglicæ pant haffe nytie oc beholde oc ther aff arlighæ opbæræ fruct oc landgilde oc all rænte hwot som hælst forde godz rænte konne oc enkte affslas jnen howetsvmmæn swo længe forne godz meth therres tilliggelsæ weth mich æller mi arwinge aff them æller therres arwinge fore forne swm penninge laglighe worthe løsde ♦

Oc løsningæ daghen skal hwart aar wære vm sancti Martins dagh . ♦

Item hwelket aar som forde godz skal løses som fore scriuet stander tha skal fruct oc landgilde oc all rænte følghe howetswmmen oc enkte affslaas jnen howetsvmæn \ ♦

Ther ower tilbinder jæc mich oc myne ærwinge forne her Anders Nielssøn oc hans hustrwe Margrete oc therres arffwinge forne godz meth alle syne tilliggelsæ at frii oc hemle for hwærs mans tiltale hinder æller geensiælse swo længe thil thet worther laghlighe løst aff them æller therres arwinge oppa forne løsninge dagh aff mich æller myne ærwinge ♦

Fore hwæs things widnebyrth mith jncighle meth andræ wælbornæs mænz oc beskethnes som jæc haffuer tilbidhet therres jncighlæ til widnesbyrth meth mit jncighlæ at hænges fore thette breff swosvm ær . Erik Jenssøn . oc Henrik Bylow . nærdes ære fore hængdæ . ♦

Datum Haffnis anno domini millesimo cdo xxxoprimo sabato infra octavam visitacionis beate virginis gloriose ♦

2. forne] o forskrevet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.