1431. 1. september.


Ivar Tordsen, ærkedegn, og Ribe domkapitel udlejer på livstid til hr. Erik Nielsen (Gyldenstierne) af Tim, ridder, forskelligt gods i Hind herred: Rybjerggård med mølle, møllested og mere gods, som kapitlet havde købt af hr. Niels (Svendsen) Krag (af Jylland), og kapitlets gods i Hee og Stadil sogne med undtagelse af Opstrupgård.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff see eller høre helse wy Jwer Thorthssøn ærkydieghn j Rybæ och alt capitell i thet same steth ewynnelek meth guth ♦ och kwngøre thet alle men ath wy tilleyæ hawæ lat een wælborn man her Erik Nielsøn rydder af Tiim wort gotz j Hynghæreth liggendes som ær Rybergarth meth møllæ och mølle steth meth alt thet gotz . hwilket wy køftæ aff her Nielss Kragh [a] och meth capitels gotz j thet samæ hæreth som ær j Hee och Stathel liggendes vden Opstorp garth fore orligh schyl ath hawæ som ær .ix. lødegh mark och thre schylli<n>g grot so danæ pennyngæ som nw genge och ghewæ ære i Rybæ . ottæ daghæ næst fore war Frwæ daghs markynd . athbetale j Rybæ vden noger længer tøfryngæ ♦ meth so dant wilkor ath hwilket aar han forsymer athbetalæ fornefnd capitel fornefnd swm pennyngæ . tha schal han giwæ oss innen jwl tha ther næst . xv lødegh[1] mark vden all hielpe rædhæ . ♦

Item naar fornefnd her Erik aff gaar / tha schal fornefnd Rybergh garth meth alt fornefnd gotz frit och vbeworn meth wornethe ok bygnyngæ som tha fwnnet worther igen komme til capitell vden allæ mendss genseyels . ♦

In cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. ♦

Datum anno domini mcdxxx primo die beati Egidii abbatis . ♦

1. xv lødegh] xvlødegh, A.
a. hwilket wy køftæ aff her Nielss Kragh ] DD [Før 1408. 3. okt.], nr. 14081003001, og DD 1408. 3. okt., nr. 14081003002.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.