1431. 23. september. Roskilde


Jens Mortensen, roskildebiskoppens official, Evert Jakobsen, Jens Vele, Ingmar Tuesen, kannikker i Roskilde, Tue Porse, byfoged, Ingvar Karlsen, borgmester, og Peder Sveje, bymand sammesteds, bevidner, at hr. Hans Hennikesen, evig vikar i Roskilde, foreviste dem en gammel jordebog med optegnelse af det gods, som Peder Nielsen (Jernskæg) af Skjoldenæs havde skænket til Skt. Lucius' alter i Roskilde domkirke.

Tekst efter A.

Tekst

For alle men som thette breff see æller høre læses bekennes / wy Jens Martensøn . officialis / Euert Jecopsøn / Jens Wele / Jngemer Twessøn canike .i. Roskilde / Two Porse byfoghet / Jngwor Karlssøn . borghemestere / och Pether Sweyæ byman .i. then samæ stadh .i. thette same wort nerwærende opne breff / ath aar æffther gutz byrth mcdxxxj then syndagh nest æffther sancti Mauricii dagh / kom for oss . beskethen man her Hanes Hennikessøn . prest perpetuus vicarius i Roskilde /. och bar fram for[1] oss / och loth oss see och skwthe / och læse / eth gammelt registrum war screfuet paa perment som man kaller jorthebok / .i. hwilken bogh stander screfne alle gotz och jngeld . bothe pa land och .i. køpstæther som ligge till allæ kanikedøme och altære .i. Roskilde domkirke / ♦

Och .i. then samæ bogh i bland andre altære gotz / saghe wy och fwnne screfuet /. laase wy selfue / och lothe for oss læse / thet gotz och jngeld som ær gifuet och ligger till sancti Lucii altære .i. Roskilde domkirke forscrefne / hwilket altære then forscrefne her Hanes Hennikessøn nw aff ræthe æyer och .i. wære hawer / ♦

Och thet fornefnde sancti Lucii altæres gotz . stander swa screfuet .i. then same jorthebogh ordh fran ordh pa latine som her stander nw æffther screfuet .i. thette same breff pa danske /. ♦

S ancti Lucii altære som ær styfthet with Pether Nielssøn metrom[2] aff Skioldenes / hafuer .i. Roskilde .i. gorth .i. sancti Dionisii soghn .i. hwilken ær eth storth steenhuss ./ ♦

Item .i. then samæ stedh en tofft hoss Jess Nielsøn s gorth westenfore / ♦

Item en gorth .i. Sæby aff eth bool / och hafuer en thredhing aff en ornumme jordh /. ♦

Item ij gorthe .i. Hwalssøø Syndre som fornefnde Pæther Nielssøn gaff till thet samæ sancti Lucii altære / och som wy ræthelige sporth hafue ath gamble breff wthwisæ hafue lighet til thet samæ altære .i. lxvi aar willæth och wkærthe / ♦

Item ath wy allæ fornefnde som forscrefne stander thenne samæ jorthebogh[3] seeth och skwthet hafue / och fynne hænne .i. allæ made ath wære skælligh ./ och ath wy thenne same scrifft aff sancti Lucii altæres gotz .i. then same bogh swa beskethelige læsyth hafue / och hørth for oss læsys / och all andre stycke som her till foren stander screfuet bekennes wy / och bære ther wythne om .i. thette same wort opne breff / ♦

Och till mere wissen henge wy alles ware jnsighlæ for thette samæ breff / ♦

Datum Roskildis anno et die quibus supra etcetera ♦

1. for] Rettet i or (eller udtværet blæk?), A. 2. metrom] Usikker betydning; muligvis fejllæst af skriveren (f.eks. militem). Se Arhnung, Roskilde Domkapitels Historie 193 m. note 282. 3. jorthebogh] Rettet i ort, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.