1431. 18. oktober. Nørholm


Fru Elisabeth (Jensdatter (Rosenkrantz)), enke efter hr. Jon Jakobsen (Lange med tre roser), skænker sit arvegods efter sin moster fru Kirstine (Timmesdatter (Krummedige)) af Sandholt til Maribo kloster, med undtagelse af det gods, som hun tidligere har givet Rikman van der Lanken og stadig tillader ham at have. Fru Elisabeth opfordrer alle til at hjælpe klostret med at opnå besiddelse af godset, der forholdes det med magt. Hendes søn hr. Timme Jonsen (Lange med tre roser) havde tidligere pantsat det nævnte gods til hendes broder Erik Jensen (Rosenkrantz) for 100 mark sølv i kongens engelske sterlinge, men hr. Timme har meddelt hende, at han allerede har befalet Mads Andersen at indløse pantet. Fru Elisabeth afviser rygterne om sin død og beder fru Lucie (af Vedtofte) lade klostret nyde godsgaven i fred, da den også er givet for dennes ægtemands sjæl, ligesom for fru Elisabeths og hendes forfædres sjæle.

Tekst efter Aa.

Tekst

Hilser jech Ælsoube her Jon Jepsens æffterlyuer evingelich med gudh oc kunnegør jech for alle the nu ære oc kumme skulæ ad jegh haffuer gyvet myt gotz huylch som jech feck till arff æffter myn mother syster fru Kyrsten aff Sannolt till Sankte Byrytes (!) closter y Marjbo i Lolandh hvilch gothz oc som jech hauer Rykman van der Lanken befalæth mæth mith obæn breff so stor jech hannem till nw so val sum tha for thi bether jech allæ gothæ men so sum ær rydder oc swænne och bunder oc bokarlle at hielpe closter saa møget sum ræt ær helst for thy ad thet holæs thæm for mæth welder ♦

Item so bar min søn her Tymmæ Jonsøn up hundærdh mark hvydæ kungens engels aff Erich Jensøn myn brother for thyt for skreune gothz mæth sodant underschetz furst thysse forscrevnæ hunderdh mark waræ rethæ til ad byuthæ tha skullæ thyttæ forscreune godthz wæræ rethæ uden allæ hyelpræthæ oc schreff myn søn hær Thymmæ mæch till dheth han hauthæ beffalæth Mattes Andersøn at han skulæ hauæ løst thyttæ forscreune godthz for thysse forscreune c marc till fornæ. ♦

Item so ær mæch tilkynnæ vurthen adh the sathæ ad jech war døth nv bevyser jech thet i thyt myt oben breff ad jech ær lyvendes oc karsk oc have mit helbreth so længe som guthz vyly er oc bythær jech jthær fru[1] Luthzsæ ad i val gøør och ladæ closter nøde thet sum jech ther till given hauæ helst forthi thet ær so val for ither hosbundh seel ock alle myne foreller selæ sum thet er for min skuld ♦

Thyt till æn større vynnæsbørth so haffuer jeg Elsovs Jons forschreffne mit incele lade thruke næthen for thyttæ bref mæth Styggy Nyelsens incele min brothersøn ♦

Screven po[2] . Nørholm æffter[3] vors hær fothæ thyde mcccc po dhet thediwuæ (!) oc j sancti Lucis (!) dage evangelista. ♦

1. fru] Herefter slettet Luthhz, a. 2. po] Rettet fra pe, Aa. 3. æffter] Herefter slettet gud, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.