1431. 10. december. Gavnø


Kong Erik den 7. af Pommern befaler Peder Oxe m.fl. at indføre hr. Sten Basse i Butterup, som på det kongelige retterting fire gange er ham tildømt på Cecilie Billes vegne.

Tekst efter A

Tekst

Wi Erik meth gwths nathe Danmarks Sweriges Norges Wendes ok Gotes koning oc hertigh j Pomeren helse ether som boo j Siæland kerlighe meth gwth oc war nathe ♦

wi biwthe hoss ether Pæther Oxe Thorbern Jensøn Per Taa oc Jep Andersøn at the meth them taghe war foghet oc thenne breffwisere her Sten Basse riddere paa Cecilie Billi s weghne til leghemelich æye jnføre j goths som ær Bwtthorp garth meth sine tilligelse jtem j Springstorp mark meth agher oc tilligelse en garth j Jwtherop En garth j Ølby oc j Systorp En garth hwilken som Jess Nielsøn til pant war sat/ hwilke forne goths som forde her Sten pa forne Cecilie Billi s weghne laghlighe meth fire ware koninglighe breff tildømde ære oc enge breff ther jmoth taghne hwilke goths som Olaff Bille wlofflighen moth Cice Billis [1] vilie[2] pantsat oc sald haffthe Oc at the then forne her Sten j the forne goths wærne oc ræt skikke æffter landslagh ♦

Datum Gabenøø anno domini mcdxxxprimo feria secunda proxima post festum concepcionis beate Marie virginis nostro sub sigillo ad causas teste Ywano Foss iusticiario nostro

2. vilie] tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

Vi, Erik af Guds nåde konge af Danmark, Sverige, Norge, de Venders og Goters samt hertug i Pommern, hilser kærligt med Gud og vor nåde Dem, der bor på Sjælland

Vi påbyder Peder Oxe, Torbjørn Jensen, Per Tå og Jakob Andersen, at de tager vor foged og denne brevviser, hr. Sten Basse, ridder, på Cecilie Billes vegne, med sig og indføre ham til legemlig eje i de gods, som er Butterupgård med dens tilliggende; ligeledes i Springstrupmark med ager og tilliggende, en gård i Jyderup, en gård i Ølby og i Systrup, en gård, som var pantsat til Jens Nielsen. Ovennævnte gods er lovligt tildømt ovennævnte hr. Sten på ovennævnte Cecilie Billes vegne med fire vore kongelige breve og uden nogen modsigende breve. Oluf Bille havde ulovligt pantsat og solgt disse gods mod Cecilie Billes vilje. Og <vi, kong Erik, påbyder, at de fire ovennævnte herrer> skal forsvare ovennævnte hr. Sten i ovennævnte gods og skaffe ham hans ret efter landets love

Givet på Gavnø i det Herrens år 1431 mandagen næst efter den hellige jomfru Marias undfangelsesdag under vort rettertingssegl med Ivan Foss, vor justitiar, som vidne