1431..


Hans (Pedersen) Spaldener af Klågerup skøder en gård kaldet Kærregård i Slättåkra sogn (Halmstads herred) i Sønder Halland til ærkebiskop Peder (Lykke (Bille)) af Lund.

Tekst efter ÆA IV l.c.

Tekst

Hans Spoldeners aff Klaberup (!) schiøde breff giffuet ercchebiscop Peder wdj Lund paa en gaardt vdj sønder Hallandt wdj Slettagger sogenn, kaldis Kieregaardt, medt mølledam och dams bond. ♦

Datum mcdxxxj. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.