1431..


Kong Erik 7. af Pommern pålægger på det kongelige retterting fire ridemænd at indføre prioren for Antvorskov kloster i dettes gods i Fårdrup.

Tekst efter reg.

Tekst

Riigenns canntzeler med laugdags breff, tillbiuder 4 gode menndt at ind føre prior i Andtuorschouff vdj Forderups guodtz ♦

Anno 1431 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.