1431..


Borgmestre og indbyggere i Nyborg erklærer at have tildelt hr. Sten (Tygesen) Basse og dennes hustru, fru Helen (Jensdatter (Bjørn)) borgerskab i byen og overladt dem en af byens gårde mod en årlig afgift på to mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Borgemestere och meenige allmue i Nyborg bekiendelsse breff att haffue annammit her Steen Basse , och fru Eline i borgeschab ther vdj byenn, och ther till bekiender att haffue vndt thennem it byens grund och gaardt i Nyeborgh, liggendis synden hoss wor frue kircke, fra prestegaardenn, och som strecker sigh rett i wester lv alne langt, och schulle the giffue aff samme jord och gaard ij marck om aaret thill byenn, och mue de siden der hoess frii kiøbe och selge wdj Nyeborgh, ♦

1431 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.