1431..


Borgmestre og indbyggere i Nyborg bevilger hr. Sten (Tygesen) Basse frihed for skat og afgift af hans gård i byen, samt halvdelen af den jord, som byen havde købt af Jens Jakobsen, mod til gengæld at modtage hr. Stens jord i Nørregade.

Tekst efter reg.

Tekst

Borgemestere och meenige almue vdj Nyeborg bewilget her Steenn Basse mue beholde forne gaard[a] med halffdeelenn aff thennd jord, som byenn sielff kiøbte[b], aff Jess Jpssønn med faartaaeg, jndgang och frij wdgang fra prestegaardenn och ind thill stredet frii och frelsse thill euig thiidt att skulle bliffue for ald wegt, och schall hannd haffue samme pladtz frie for ald skat och thynnge, ehuad det heldst were kannd, och med kiøb och sall, hantteren lige wed anndre borgere der i byenn, for huilchen for deell the wnderkiender thennem fyldist att haffue fangit aff forne her Steen, som er en jord liggendis der sammestedtz i Nørregade ♦

1431 ♦

a. forne gaard] DD 1431, nr. 14319999016. b. som byenn sielff kiøbte] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.