1432. 14. februar. Lund


Peder Nielsen [Bing] skøder gods i Rønneberg herred til hr. Niels Svendsen [Sparre]

Tekst efter A

Tekst

Alle men thette breff høre ellir see helsar iach Pether Nielssøn i Ascerathorp awapn kerlige meth gudh kungørendes at iach aff berad hugh efftir mina weners wilia oc samthycke hawer salt skøt affhend oc vpladet een welboren man her Niels Suenssøn i Ellinge riddere thenna breffører min gardh i Wærmæ i Billeberghe sokn i Rønebergheheret liggendes aff huelken som plegher atgiwes een øre korn til arlegt landgilde meth alle then gardz tilliggelse agher æng wat oc thiwrt enkte vndan taghet ee huat thet helzt næffnes kan til ewerdhelegh æghæ oc bekennes iach mic for then samma gardh at hawæ vpboret fæ oc folt wærdh swa at mic aldeles wæl meth nøgher ♦

Thy tilbindir iach mik oc mina arwingæ meth thette mit opna breff forde her Niels Suenssøn oc hans arwinge then forscriffna gardh atfrii hembla oc ordhgran atgøræ for hwors manz hindir oc tiltall til ewinnelegh æghæ ♦

Til ydermere wissa oc forwaring ær mit inceyle meth hatherleghe mænz inceyle swosom ære her Hans Laxman deken. her Winold cantor. her Laurens Aghessøn . her Ienis Ienssøn caneke i Lund Iess Petherssøn oc Tuwe Petherssøn radhmæn i samæ stædh hengt for thette breff som screwit er i Lund vndir wor herres føthilses aar mcdxxx secundo die Valentini.

Oversættelse

Jeg, Peder Nielsen i Assartorp, væbner, hilser kærligt med Gud alle mænd, der hører eller ser dette brev, og bekendtgør, at jeg af velberåd hu efter mine venners vilje og samtykke har solgt, skødet, afhændet og overdraget til en velbåren mand, hr. Niels Svendsen i Ellinge, ridder, denne brevfører, min gård, som ligger i Värme i Billeberga sogn i Rønneberg herred, af hvilken der plejer at gives en øre korn til årligt landgilde, med alt den gårds tilliggende, ager, eng, vådt og tørt uden undtagelse, hvad end der kan nævnes, til evig eje, og jeg bekender mig at have modtaget fæ og fuldt værdi for samme gård, således at jeg er aldeles tilfreds.

Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger med dette mit åbne brev ovennævnte hr. Niels Svendsen og hans arvinger at fri og hjemle den førskrevne gård for hver mands hindring og tiltale til evindelig eje.

Til større sikkerhed for og yderligere bekræftelse er mit segl sammen med segl tilhørende hæderlige mænd, som er hr. Hans Laxmand, degn, hr. Vinold, kantor, hr. Lars Ågesen, hr. Jens Jensen, kannik i Lund, Jens Pedersen og Tue Pedersen, rådmænd sammesteds, hængt under dette brev, som er skrevet i Lund i Vor Herres år 1432 på Skt. Valentins dag.