1432. 14. februar. Lund


Peder Nielsen [Bing] skøder gods i Rønneberg herred til hr. Niels Svendsen [Sparre]

Tekst efter A

Tekst

Alle men thette breff høre ellir see helsar iach Pether Nielssøn i Ascerathorp awapn kerlige meth gudh kungørendes at iach aff berad hugh efftir mina weners wilia oc samthycke hawer salt skøt affhend oc vpladet een welboren man her Niels Suenssøn i Ellinge riddere thenna breffører min gardh i Wærmæ i Billeberghe sokn i Rønebergheheret liggendes/ aff huelken som plegher atgiwes een øre korn til arlegt landgilde meth alle then gardz tilliggelse agher æng wat oc thiwrt enkte vndan taghet ee huat thet helzt næffnes kan til ewerdhelegh æghæ oc bekennes iach mic for then samma gardh athawæ vpboret fæ oc folt wærdh swa at mic aldeles wæl meth nøgher ♦

Thy tilbinder iæch mik oc mina arwingæ meth thetta mit opna breff/ for her Niels Suenssøn oc hans arwingæ then forscreffnæ gardh atfrii hemblæ oc ordhgran at gøræ for hwors manz hinder oc tiltall til ewinnelegh æghæ Thok swa at han eller hans arwingæ schula then forda gardh aff Yven Kumhar byman i Malmøge for ix engelskæ nobelæ fra pant igen løsæ ♦

Til ydermere wissæ oc forwaring ær mit inceylæ meth hetherleghe mænz inceyle swasom ære her Hans Laxman deken her Ieepp Petherssøn cantor her Laurens Aghessøn / her Niels Ysaacssøn caneke i Lund/ Ienis Petherssøn och Twe Petherssøn radmæn i samma stadh hengda for thetta breff som giwet ær i Lund vnder wors herres føthelsses aar mcdxxxii pa sancti Valentini dagh.

Oversættelse

Jeg, Peder Nielsen i Assartorp, væbner, hilser kærligt med Gud alle mænd, der hører eller ser dette brev, og bekendtgør, at jeg af velberåd hu efter mine venners vilje og samtykke har solgt, skødet, afhændet og overdraget til en velbåren mand, hr. Niels Svendsen i Ellinge, ridder, denne brevfører, min gård, som ligger i Värme i Billeberga sogn i Rønneberg herred, af hvilken der plejer at gives en øre korn til årligt landgilde, med alt den gårds tilliggende, ager, eng, vådt og tørt uden undtagelse, hvad end der kan nævnes, til evig eje, og jeg bekender mig at have modtaget fæ og fuldt værdi for samme gård, således at jeg er aldeles tilfreds.

Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger med dette mit åbne brev ovennævnte hr. Niels Svendsen og hans arvinger at fri og hjemle den førskrevne gård for hver mands hindring og tiltale til evindelig eje. Dog således at han eller hans arvinger skulle igen løsee den ovennævnte gård ag Ivan Kumar, bymand i Malmø for 9 engelske noble fra pant.

Til større sikkerhed for og yderligere bekræftelse er mit segl sammen med segl tilhørende hæderlige mænd, som er hr. Hans Laksmand, degn, hr. Jakob Pedersen, kantor, hr. Lars Ågesen, hr. Niels Isaksen, kannik i Lund, Jens Pedersen og Tue Pedersen, rådmænd sammesteds, hængt under dette brev, som er givet i Lund i Vor Herres år 1432 på Skt. Valentins dag.