1432. 19. april. Lund


Jens (Andersen) Grim (Has) af Tosterup, ridder, og hans hustru, fru Katrine Rudsdatter, lejer på livstid et gods i Mölleberga sogn tilhørende Helligåndshuset i Lund af Jens Povlsen, ærkedegn i Lund, forstanderen af Helligåndshuset i Lund og konventet samme sted.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thetta breff helser jak Jenis Grym aff Tostarup riddere kærlegen medh gwdh ♦ Thet scal alle men widerlikt vare thet jak wedherkennes mik aff en hedherlik man herre Jenis Pauilssøn archedyæng j Lund oc aff forsynæman j Helegesthws j Lund oc aff alt convent j then samestet til leyæ at hawe j ware daghe jak oc myn hwsfrue frw Katerina Rwtzdotter som jak nw hawer alt forde Helegesthws gootz ligendes j Meleberge song for hwart arss landgilde swa som ær fyræ lødhemark oc een tønnæ smør hwart aar at betale jnnen hele korsdagh j høsten oc fiorten pund korn hwart aar atbetale jnnen jwl j forde Helegesthus j Lund / ♦

Oc naar thetta landgilde ey warer tha betalet som forescrewet star tha skole the forde gotz fry j gen komme til Helegesthws forescreuet ♦

Item skole wi thet gotz bygge oc besediæ oc bigd halde j ware daghe oc nar wi ære bodhe dothe . tha scole the gotz fry j gen komme wppa stadhen til forde Helegesthws wden hwars manz gensi[æ]lse[1]

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis honorabilium et nobilium virorum dominorum Johannis Laxman decani et Jacobi Petri cantoris ecclesie Lundensis Niculai Jacobi de Scarolt justitiarii placiti generalis Scanie et Petri Sconing armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mo cdo xxx secundo vigilia pasce ♦

1. gensi[æ]lse] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.