1432. 27. april. København


Borgmestre og råd i København udlejer en grund i Kannikestræde i Vor Frue Kirkes sogn i København til Anselm Hansen, bymand sammesteds, og hans hustru Kirstine Nielsdatter mod betaling af en årlig landgilde på to skilling grot.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle som thette bref see, helse vi borgemester oc raadh y Kiøpenhaun euinnelig met gudh, ♦

Oc vele vi kundgiøre alle nerverendis oc kommendis, oc[1] i leyghe at hafue ladhet en besketen man Ansam Hanissøn byman i Kiøpenhauen, hans hustru Kierstine Nielsedatter , huilchen hand nu hauer oc beggis theris æcte børn en wor byess jordh met all sin længhe oc brede, hus, jordth oc grundh, huilchen ther ligger i Canichestredhe i wor Frue kierches soghn i Køpenhauen, northen vidh stredet, øster nest St. Katrine altaris jordh, vpa huilchen nw vpa boer Anders Murere , oc før bode vpa forne jordh Michell Jenssøn twert iwer fra Køtmanger bodher, met swodant skeel, at forne Ansam forde hans husfru Cristinæ, oc beggis theris æcte børn scule vel bygge oc selfue besiddiæ; then forne jordh oc grundh oc huart ar geue till landgilde to skilling grot timelighe vpa wort radhus, innen S. Mortens dagh, vdan nogher hinder. ♦

Item huilchet ar forne landgilde ey won[2] betalet, som sagt ær, met suodanne penge, som y Køpenhauen gæue oc gænghe ære, oc andre geue till theris landgilde, som byes jordhe hafue till leye i Køpenhafuen tha skall borghemesthere oc raadh i Køpenhaun, hafue fullmact then forne jordh oc grundh, meth all then bygningh, ther vpa forne jordh oc grundh wor tha vpa fwnnen, met thette wort obne bref igien at kalle, vdan nogher hinder eller gensighillse. ♦

Item nar forne Ansam, forne hans hustrue Cristina Nielsedater, oc bæggis theris æcte børn døthe ær, tha skall allsammen then biughning ther vpa forne jordh oc grund ær bygt, met jordhen, oc thette wort opne bref fri oc frelseligh igen at komme till Køpenhaun by, vdan noghre hinder eller ydhermeere fordræt, oc vdan nogher penge ther for at geuæ. ♦

Item huat byghning ther byggis vpa forne jordh, hun shall ey pant sedies, ey selies, ey afflyttes, oc ey i leyghe at lades, oc ey i noghre maade afhendes, omoth borghemestere oc radh, ganse meenighet velie oc samtyche. till Kiøpenhauens byes nytte. ♦

Till en støre bewisningh oc folkommelse alle thesse forne styche, tha haue vy meth vilge oc wittskap, ladet henge wort byes secret for thette bref, ♦

Huilchet ehr geuet oc screvet i Køpenhaffun effther wor herris føthelsis aar m. cd. xxx vpa thet annet, neste søndagh effther paske. ♦

1. oc] = os ?. 2. won] = wordher ?.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.