1432. 5. juni.


Ny herreds tingsvidne om, at Hartvig Krumkop (Krummedige) for et stykke tid siden skødede sit gods i Angel til Anders Iversen (Rosenkrantz), som derefter pantsatte det til Hartvig Krumkop. Derefter gav Hartvig Krumkop det i pant til sin hustru Eibe, som efterfølgende gav det i pant til Henning v. d. Hagen.

Tekst efter A.

Tekst

Vor alle den ghennen de dessen breff zeen edder horen lezen bekennen und betügen wy bunden vnde mene herredeslude wonaftighe in N{ue}herde openbar in desseme bre{uv}e dat na der bord Cristi verteynhundert iar dar na an deme ene vnde dr{ue}ttigesten iare des donnerdages na alle Godes hilghen daghe do quam de erbare man Henningh van deme Haghen bynnen den veer dinghstokken to N{uo}herde vnde vraghede den menen herdesluden wo vro Eybe Krumskoppesche de Hartich Krumkoppen h{ue}svrowe gheweset hadde . by dat gude komen were dat Hartich Krumkoppen zeligher dechtnisze ghehoret hadde . ♦ Des stund vp de herdesvoget mit rade der menen herdesluden vnde nomede enen bescheden bedderuen man de dar nomede vort vth twelue bescheden bedder{uv}e herdesbunden de ghinghen vth vnde bespreken syk vnde q{uv}emen wedder in de veer vorbenomeden dinghstocken . vnde seden dat vor eyn recht dat Hartich Krumkoppe vorbenomed to ener tijd q{uv}am bynnen veer dinghstocken to N{uo}herde vnde schotede Anders Jwerson alle syn g{ue}d dat he in Anghelen hadde myt aller rechticheyt vnde tobehoringhe vor eyn erff schote . do sulues van stunden an zettede Anders J{uv}erson deme erbenomeden Hartighen Krumkoppe dat sulue gud wedder to eneme brukelken pande vor seshundert lübischer mark penninge ♦

To dersuluen tijd nam Hartich Krumkoppe den s{uv}luen soden vnde stok vnde zettede vro Eyben vorbenomed syner h{uv}svrowen dat s{ue}lue vorscreuen[1] gud vort an to eneme br{ue}kelken pande vor den vorscreuen[2] summen gheldes alze is seshundert mark lubische penninge ♦

Des quem dar na vro Eybe vorbenomed bynnen den vorscreuen veer dingstocken to N{ue}herde vnde zettede dat s{ue}lue gud vorbenomed deme erbaren manne Henning van deme Haghen vnde synen er{uv}en mit aller rechticheit vnde tobehoringhe to eneme br{uo}kelken pande vor sesz hundert[3] lubischer mark penninghe ♦

Dat dit vor vns so ghevaren vnde gescheen is so hebbe wy <mannen>[4] wonhaftighe in Nuherde vorbenomed vnse herredes jnghesegel to groter t{uo}ghnysse vnde witlikheyt[5] vnde myt willen ghehenghet laten vor dessen breff na Godes bord xiiijc iar an deme twe vnde druttigesten iare des donnerdages neghest vor pinxsten ♦

1. vorscreuen] det første e er tilføjet over linjen i A. 2. vorscreuen] det første e er tilføjet over linjen i A. 3. hundert] hundert - pinxsten, bogstaver og ord fremstår i det følgende med senere rettelser - antageligt fra 1700-tallet - grundet betydelig skade på brevet. 4. <mannen>] dette ord er i A rettet til menner grundet skade på brevet. 5. witlikheyt] herefter er en ulæselig senere tilføjelse i A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.