1432. 5. juni. Gl. Estrup


Torkil Pedersen af Føvling, væbner, skøder sit gods i Åle sogn, Vrads herred, til hr. Esge Jensen Brok af Gl. Estrup, ridder. Det består af en grund, som hedder Donnerup med Donnerup fang og Havbjerg. Torkil og hans arvinger hjemler og tilstår godset til Esge og dennes arvinger, frit for enhvers tiltale. Torkil og hans arvinger forpligter sig endvidere til at yde Esge og dennes arvinger kompensation, hvis godset skulle blive dem lovmæssigt afvundet.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre helser iech Torkill Persøn i Føyling ewinnelige met gud giør witherligt oc kiennes for alle men at iech skøt haffuer oc skøder met thette mith opne breff en heterlig man oc velboren her Esgi Jensøn aff Esentorp ridder som kalles Brock mit gotz i Vratzheret i Aall sogen saa som er eth biggestet som heder Dundrup oc all Dundrup fangh och Hawbiergh met alle therres tilliggelse skoff oc march vot oc tywrt inthet wndertaget met hwad naffn thet neffnes kan thenne forde her Esgi oc hans arffuinge till ewinnelige eye eyeskullendes

Fframdeles tilbinder jech megh forne Torkill Persøn met mynæ rette arffuinge met thette breff forde her Esgi oc hans arffuinge thenne forne gard skoff oc marke fry hemble oc tilstaa for hwers mantz rette tiltale ♦

Oc wore thet saa thet gud forbywde at forne her Esgi eller hans arffuinge then gard eller mark affginge met landz logh tha tilbinder jech megh forne Torkill Persøn oc mynæ arffuinge forde her Esgi oc hans arffuinge at wederlegge met saa got gotz oc aldeles skadeløss at holle oc alle tesse forne artickell oc hwer wed segh at stadfeste met viliæ oc venskaff ♦

Till mere vidnesbyrd oc forwaringh er mit indseglæ hengt for thette breff met anner gode mentz indseglæ saa som er Nis Palisøn Anders Yuersøn Erich Lünow Barfod Per Bille ♦

Datum Esentorp anno domini mcdxxxii in octava ascensionis domini in testimonium premissorum ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.