1432. 7. juli. Hasle herredsting


Tingsvidne af Hasle herredsting om gods i Brabrand. Hr. Esge Jensen Brok af Essendrup, ridder, trættede med Arnd, kannik og official i Århus, om Grauinggård i Sindrup, Brabrand sogn. Hr. Esge sagde, at gården var Peder Krempes rette gods, og hr. Arnd, at det var Brabrand kirkes rette pantegods. Da fik hr. Esge et fuldt tingsvidne af otte gode dannemænd, som vidnede, at Grauinggård var Peder Krempes rette gods og aldrig var blevet afhændet fra ham. Derudover vidnede de, at Peder Krempe havde pantsat godset til Jens Hvidt, præst i Braband.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Alle mendt thette breff see heller høre lesse helse wii Mogens Nanssøn herritzfoget i Hasløffherrit Ander Suensøn domprouest i Aars Iep Nielsøn Marquardt Skernow ther canicker ere i Aars Niels Hoffman perpetuus vicarius i thet same stedt Niels Palnsøn Per Palnsøn vebnere ere Matis Persøn oc Iun Iunsøn euingelig meth gudt ♦

Wii giøre vitherlict oc kendes meth thette wort opne breff at aar effther wor herres føtzelstime mo cdo xxxiio then mandag nest effther wor frue dag visitacionis wor for oss oc flere gode mend tha nerdes ting søcthe paa Hasløffherritz ting skicket hederlige oc velburdige men her Esge Iensøn aff Essendrup ther kalles Broch riddher paa then ene sidhe oc her Arnd canic oc officiall i Aars paa then anden sidhe om dele oc tretthe so som wor om gotz i Grauingardt[1] paa Sindrop marc i Brabrand soghen ♦

Huilket forne gotz her Esge sagde at Per Krempis [2] ret gotz wor Oc her Arndt sagde ath Brabrant kirke rette pantegos wor Oc bleffue tha wiit rethe paa bodhe sidher ♦

Tha fich forne her Esgy eth fult tings witne aff otte beskedne dande men ♦

Huilke viii beskedne mendt Laue Iensøn aff Clausholm her Eske Brocs brodher haffde lofflig tilkraffd som wor lands log[3] vtuiser

Oc the otte danne men Ies Vindt i Iigdrop Magens Ionsøn i True Seuerin Nielsøn i Tilst Nis Iensøn i thet samestet Palli Tomesøn i Orsløff Stii Iensøn i Tilst Ies Asersøn i Hasløff oc Nis Bundi i Brenstorp The vitnedhe paa theres tro oc sandne at thet forne gotz Grauingardt[4] meth sin tilliggelsse paa Sindrop[5] marc wor Per Kempis rete gotz oc aldrig aff hendt fraa sig eller sine arffnamer ♦

Item vitnet the oc Per Kempe skulde haffde panthet thet presten aff Brabrant som tha kalles her Iens Huidt ♦

Thette haffuer wii hørdt oc seet som forstar screffuet

Giffuet aar oc dagh stedt som star forscreffuit ♦

2. Per Krempis ] Peder Krampis, Aa1. 3. log] Rettet i lo, Aa. 4. Grauingardt] Reg.: Grauinggaard. 5. Sindrop] Reg.: Sintrup.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.