1432. 9. juli.


Ove (Jakobsen) Lunge af Basnæs forpligter sig til at holde tre Roskilde-kannikker skadesløse for 36 lødige mark, dels til opfyldelse af hr. Peder Klausens testamente og dels til afholdelse af Jakob Ebbesens årtid.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men som thette breff see / helser jec Awe Lwngæ aff Bastnes / kerlighe meth guth / ♦ Oc kungør jec thet for alle men at jec tilbinder mek oc minæ arfuingæ hetherligle men her Swen Twessøn her Jens Wølæ oc mester Hennikke canikke j Roskilde at for nøwe oc skadheløs holde j sexten oc thiwe lødhigh mark godhe penninge sosom een køphman kan een annen fult meth gøre / j so dane made som her effter komer screwet / ♦

Først at jec scal betale them the tolff lødhigh mark om sancti Martens dagh ther nw nest kome scal / til thet testamet[a] at holde huilket her Pether Clawssøn them befaleth hauer oc troot til pa sin siztæ tith / ♦

Item andre tolff lødhigh mark scal jec betale perpetuis vicariis j Roskilde om sex aar / oc so lenge til thes at thesse tolff lødhie mark saa betaledhe ære scal jec giwe the forde vicariis eet pund korn hwert aar aff mit gotz j Ladaghræ eller om jec thet affhender tha scal jec forwisæ them anner stetz aff mit gotz eet pund korn hwert aar til at holde Jepp Ebbessøn beganlse meth vigilias oc messæ ♦

Item om thet so skedhe at thesse tolff lødigh mark ey wordhe betalede so om sex aar moot som foruet stonder / tha scal jec øghe them ther effter meth een ørtug korn hwer aar so lenge til the forde tolff lødhie mark worde betalede ♦

Item tilbinder jec mik at betaghe for jnnen sancti Martens dagh the forde testamentarios til her Pether Clawssøn arffuingæ meth tolff lødhie mark aff then forde swm / vppa een tith at fornøwe meth penningæ oc waræ so at the bliwe vkrafde ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet Andree Jenssøn aduocati Borby et Cristierni Bryning presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mocdoxxxiio octavam visitacionis beate Marie virginis ♦

a. testamet] Kendes ikke.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.