1432. 4. september.


Grete Henriksdatter (Brockdorf), mor til Lars Jensen (Panter) af Løgismose, og hendes svigerdatter Mette Pedersdatter (Present), enke efter den sidstnævnte, erklærer at skylde Bertold Jakobsen, rådmand i Assens, 30 lybske mark. For denne sum pantsætter de ham en gård i Sønder Broby i Sallinge herred med al dens tilliggende, med undtagelse af den mængde skov, som den vorned, der bor på gården, behøver til husbygning, brændsel og al sin oldengæld. Bertold Jakobsen skal årligt oppebære alt, hvad gården kan yde i afgift, uden modregning i gældens hovedstol. Gårdens indløsning skal kundgøres på Sallinge herredsting et ting før sankthansdag, og den skal derefter indløses på den næstfølgende mortensdag. Afgiften skal følge hovedstolen, også det år gården indløses.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn som thettæ breff zee ællær høræ lesis helsæ wy Grete[1] Hinriges dotær Laurentz[2] Jenssøns mother[3] aff Løwetsmosæ[4] / oc Mette[5] Pethersdoter then forde Laurentz[6] Jenssøns effterleffuingh[7] ewindeligh meth gudh ♦

Oc kungøræ wy thet alle mæn nerwerndes som kommæ skulendes at wy wetherkennæs oss meth thettæ wort obnæ breff retelik skyldich at weræ een beskeden man Bertold Jæiipson radman j Asnes ok hans sannæ arffwinge j tredywæ lubiskæ mark rede penninghæ som nw j Lubeke ok j Hamborgh genge ok geffwe æræ . ♦

For[8] hwelke tredywæ lubiskæ mark wy hannæm til pant sette een godh gord som ligger j Salingh herith ok j Sønderbroby j hwelken gaard Anders Jæiipson nw j boær mek alle synæ tillydilsæ ok tilhørilsæ som ær ager engh fiskewan fegangh woth oc thyrth enktæ vndertaget fforwthen skowen then skal han enktæ nythæ at for wthen so møgilt som wornedin ther j boer mest behøffwer til sin husbyghningh ok eldebranth ok all syn aldengyald . ♦

Rentæ skat bethæ ok alt annet ther kan aff gaa skal forde Bertold arlik vp bæræ aff howetgyaldin enkte aff atslaa . ♦

Item nær wy aller woræ sannæ arffwingæ wilæ thet gotz jn løsæ aff forde Bertold aller hans arffwinge tha skal losnigen kungøres paa Salingh hæritz tingh eet tingh for sancti Johannis dagh meth sommær ok losis om sancti Martens dagh ther næst æfter kommær ok tha skal giften fylgæ penningen so thet aar som andræ aar til fornæ ♦

Item tha tilbynthæ wy oss ok woræ arffwingæ at frij frelsæ ok hemblæ fforde Bertold ok hans rætæ arffwinge then forde gaard . ffor hwer mantz atalæ ællær geensielsæ so lenge til han lofflich løsis ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra una cum sigillis virorum discretorum et honorabilium scilicet domini Johannis Fynnonis prepositi Tofftensis domini Johannis Nicolai officialis in Bogherith Hans Brynike et Hans Pulæ consulum Asnes presentibus sunt appensa ♦

Datum anno domini millesimo cdo xxxo secundo feria quinta ante festum nativitatis Marie virginis gloriose ♦

3. mother] her begynder understregning, A. 7. effterleffuingh] el. -leffningh, A. 8. For] skrevet ffor, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.