1432. 10. september. Ribe domkirke


Henrik Stangenberg, kannik og ribebiskoppens official, bevidner sammen med syv adelige og borgerlige bisiddere, at Anders Pors, bymand i Horsens, skøder sin arv efter Iver Thordsen, ærkedegn i Ribe, i Emmerlevgård og alt andet gods i Emmerlev sogn i Højer herred til domkapitlet i Ribe.

Tekst efter A

Tekst

Alle men thette breff see æller høre læse helse wy Hinric Stangenberg canẏk och byspens officialis i Ripe ewinnelic meth guth \ oc kungøret alle men meth thette opne breff at aar effter gutz byrd m° ccccxxxii . then othensdaw / nest effter wor frwæ daw[1] nativitatis wor styftet fore oss i omgangen hoos wor frwæ kyrke / oc mange flere gothe mæn tha næruærendes / som wor her Eric Nielsøn aff Tiim ridder . Hinrik Rantzow / Nesse Fris aff Skibet / Cristern Fasẏ wepnere Lydic Hardlefsøn Nesse Fris borghemester oc Esbern Mikelsøn ratman i Rype / en beskedin man Anders Porss byman i Horsnes / her Iwer Thordsøn aruing som ærkedyeghen wor i Ripe / hwas syel guth haue / aff fri wilie oc berad mood vplood oc skøtte oc fra sech antwordet all syn ræticheet som hannom wor tel fallen aff ræet arff effter forde her Iwer Thordsøn døth . i Emerløff gard / oci alt annet hans gotz i Emerløff soghen i Høthersheret liggendes agher æng fægang woot oc thyurt enctæ vndertaghet / tel capitel i Rype / tel ewinnelic æye / oc wetherkendys sech at haue fanget och vpboret penninge gull oc sølff / och fyllest ther fore effter syn nøwe ♦

In cujus rei testimonium sigillum officialatus nostri una cum sigillis predictorum nobilium virorum et discretorum presentibus est appensum ♦

Datum anno die et loco superius memoratis ♦

1. daw] Tilføjet over linjen A.

Oversættelse

Vi Henrik Stangenberg, kannik og biskoppens official i Ribe, hilser alle, der ser dette brev eller høre det læse, evigt med Gud og kundgør med dette åbne brev alle, at år 1432 efter Kristi fødsel, onsdag efter Vor frue fødselsdag fremstod i processionsomgangen i Vor Frue kirke, for os og i nærvær af mange flere gode mænd, nemlig hr. Erik Nielsen af Tim, ridder, Henrik Rantzau, Niels Fris af Skibet, Christian Fasti, væbnere, Lydike Hartlevsen, Niels Fris, borgmestre, og Esben Mikkelsen, rådmand i Ribe, en god mand, Anders Pors, bymand i Horsens, arving efter hr. Iver Thordsen – hvis sjæl Gud have – som var ærkedegn i Ribe, af egen fri vilje og med velberåd hu og han oplod og skødede og overdrog al sin ret – der var tilfaldet ham som ret arv efter førnævnte hr. Iver Thordsens død – i Emmerlevgård og i alt andet af sit gods beliggende i Emmerlev sogn i Højer herred, ager, eng, fægang, vådt og tørt, intet undtaget, til domkapitlet i Ribe til evig eje, og han vedkendte sig at have fået og oppebåret penge, guld og sølv og godtgørelse derfor til sin fulde tilfredshed.

Til vidnesbyrd om dette er vort officialssegl hængt ved dette brev sammen med segl tilhørende de førnævnte ædle og gode mænd.

Givet ovennævnte år, dag og sted.