1432. 29. september. København


Oluf Pedersen, bymand i København, sælger til Arild Didriksen Skomager, bymand i København, al sin ret til en gård i Skt. Pedersstræde i Skt. Peders sogn sammesteds.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff se eller høre læses helsær jæc Olaff Petherssøn byman j Køpendhaffn ewinnelige meth gudh ♦

Wil jæc kungøre alle nærdes oc kommedes mik meth samthycke oc velie Gretæ Smalestigsdater athaue solt oc wpladit til ewinnelige eyghe haueschulendes en beskethen man Areld Didricssøn skomaghere byman j Køpendhaffn all wor retichet j gardh / jordh / oc grwnd / liggendis northen nest Knut Wagnkarls gardh j sancti Peters soghn j Køpendhaffn som han nw bor j sancti Pethers strede / huilken jordh ær j sin længe fran synder oc j nar femsintiwe alen oc iiij sielensce item j bredhe wt meth dighet lxxx oc vj sielensce alen item vpa widh Knutz gardh lxxx sielensce alen . ♦

Wether kænne wi oss forde Olaff Petersøn forde Gretæ solt oc alt vp athaue bareth aff forde Areld for forde jordh oc grwnd swo atwy late oss meth en sammelt hand nøghe oc wore arwinge / ♦

Tilbinde wi oss oc wore arwinge then forde Areld Didrikssøn byman j Køpendhaffn oc hans arwinge fry / hemle / oc til atsta for huars mans til tall eller hinder meth lands logh / eller meth byreth ♦

Item wore thet swo at forde jordh oc grwnd wordher forde Areldh eller hans arwinge aff wnnen meth land ræth eller byræt thet gudh forbydhe / for myn eller myne arwinges hemel schult / tha tilbinder jæc mik oc myne arwinge / then forde Greta Smalestigsdater oc hænnis arwinge / then forde Areld Dydricssøn oc hans arwinge skatheløst athalde vdan alt hinder eller hielpe rædhe meth thette wort vpne breff forwdan nogher gensighilse / ♦

Til en større beuisning oc forwaring alle thesse forne stycke tha hauer jæc Olaff Petherssøn meth velie oc witschap ladit hænge mit jncigle for thette begges wore breff forde Gretes / oc mit som hwn mik badh godhe men nardes / oc til witnisbyrdh beskethne mens jncigle Jenis Henichessøn fierthingsman j Køpendhaffn / Pether Mawnssøn / oc Pether Jenssøn bymen then samme steth / ♦

Huilket ær geuit oc screuit j Køpendhaffn effter wor herres føthelse m cd xxx ar vpa thet annet sancti Michels dagh ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.