1432..


Kong Erik 7. af Pommern tildømmer på det kongelige retterting Torsted kirkegård og en gård i Torsted til en degnegård.

nil. nil.

Tekst

Ett pergamentte breff koning: Erich : haffuer dømptt Thorste kircke gaardt, j gaard i Thorss till en degne gaardt, ♦

Anno 1432. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.