1432..


Ingeborg, enke efter hr. Henrik Jensen (Reventlow), sælger hr. Sten (Tygesen) Basse al sin jord i Jersore og i Æbelø skov.

Tekst efter reg.

Tekst

Ingeborg her Henndrick Jenssøns effterleffuersche aff Syøby solde och schiødte her Steen Basse ald then jord som hun haffde i Oreby, saa och thoe schouff wongsgange, som hun haffde paa Eblø skouff ♦

Anno 1432 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.