1432..


Kalle Klausen af Egense lover ikke at afhænde eller pantsætte en gård i Rostrup til andre end hr. Sten (Tygesen) Basse.

Tekst efter reg.

Tekst

Kalle Claussønn aff Egensse loffuer her Steen Basse att dersom hannd nogen thiidt wilde pandtsette eller affhennde sinn gaard i Rosendorp som Anders Sonessønn iboede, tha schall hand thend nest were for lige werd ♦

1432 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.