1432. [Næstved]


Tingsvidne af Næstved byting om visse rettigheder for Næstved Skt. Peder kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswitne Nestuedis at closter skal oppæbære all then torgrætt som falde kan i Nestuet aff fiske wagne silde wagne løgæ wagne oc aff fiske badæ oc i alle ander mode som torgrætt skal giues aff ♦ Item huilken man som dør i Nestuet oc hans affuinge fangæ arff æffter hannum oc welle vdføræ samme arff giffue closter iii marc føræloff huer aff the arffuinge ehuar mange som the æræ ♦ Item kommer ingen arffuing innen aar oc dag tha skal abbedens fagæt i Nestuet anamme samme arff po closters wegne ♦ Item bliffuer nogen vndliffuit for synæ misgerninger tha annammer closter hans aandeel i rørendæ gotz og vrørendæ ♦ Mcdxxxii ♦

Oversættelse

Næstveds tingsvidne, at klosteret skal oppebære den torveret, som i Næstved skal betales af fiskevogne, sildevogne, løjevogne[A] og fiskebåde og på enhver anden måde, hvor torveret erlægges. Fremdeles når en mand dør i Næstved, og hans arvinger får deres arv efter ham og vil udføre samme arv: Da skal enhver af arvingene, så mange der er, give klosteret 3 mark i udførselsafgift. Fremdeles, viser ingen arving sig inden for år og dag, da skal abbedens foged inddrage samme arv på klosterets vegne. Fremdeles, hvis nogen henrettes for deres forbrydelser, da inddrager klosteret dennes andel i løsøre og fast ejendom. 1432.

A. Løje en art karpefisk..