1433. 8. marts. Kalundborg


Kong Erik 7. af Pommern udsteder på foranledning af Ivar Jensen (Dyre) et adelsbrev til Povl Madsen, som får dennes våben samt skattefrihed for sig og hans efterkommere, dog med forbehold for krongods, bondegods og købstadsgods.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Erik meth guds nadhe Danmarks Swerighes Norghes Wendes ok Godes koning ok hertugh j Pomern kungøre alle the thette breff see eller høre at aff wor serdelis nadhe for Jwar Jenss[ø]ns [1] bøn sculd / sua och for troscap ok willich thieniste som thenne breffuiser Pauel Mattissøn oss och wor fatherbrotherssøn hertugh Bugeslaff aff Pomeren . vm wor herre thet sua forseet hauer . at wy vtan echte børn eller barn aff gangende wordhe och wore arwinge och effterko[m]mere[2] koninge aff wor fæthernes sclecht och [...][3] her effter trolicæ gøre ok beuise scal / och hans arwinge ok affkommæ j til komendæ tiidh ewinnelic[æ][4] tha vnne wy ok giue forda Pauel Mattissøn . och hans rette echte affkomme friheet ok frelsse til sich selffue . och there eyne personer til ewich tiidh vnden takit all tiidh wort krone gots bonde gots . och køpstedhe gots / ♦

Ther til giue wy hanum och them schiold och hielm for forda Jwars bøn sculd meth hans fathir ok hanum suasom ær tw huide wesene horn vtj eet blaat feld / och vppa hielmen tw huide wesene horn / effter thy som the her fornethen maledh bescreuene stande / ♦

Til witerlicheet och stadhfestelsse thenne forscrefne frihets ok wapns haue wy wort secret budhet henges for thette breff ♦

Datum in castro nostro Kalu[n]deborgh[5] . dominica reminiscere in quadragesima sub anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo tercio ♦

1. Jwar Jenss[ø]ns ] usikker læsning, A. 2. effterko[m]mere] usikker læsning, A. 3. [...]] uslæseligt, A. 4. ewinnelic[æ]] usikker læsning, A. 5. Kalu[n]deborgh] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.