1433. 12. marts.


Oluf Rud, væbner, mageskifter to gårde i Enslöv sogn i Halland til Peder (Lykke (Bille)), ærkebiskop i Lund, mod to gårde i Kvibille sogn i Halland.

Tekst efter A.

Tekst

For alle men thette breff h[ø]re[1] eller see kungør jech Olaff Rudh awapn som nylege bodhe vti Helghorp thet jech effter mine weners radh haffuer giort et maghe skiffte medh werthugh father oc herre herra Pether medh gudz nathe erkebiscop j Lund Sueriges førsta oc pauens legatus om godz j suo dane made . at jech giffuer oplader oc affhender fran mic oc mine . aruinge . oc skødher til ewerdelighe eghie hanom oc hans effterkommere til Lunde erkebiscops bordh tuo gardhe . huilken en som Helghorpe gardh er / oc boor en man vti och hether Jens Thorssøn . oc een gardh i Fiælgømme i huilkin boor en man och hedher Pether Jenssøn j Enesleffuesokn j Søndrahalland medh scogh mark fægang agher oc eng fiskewatn møllestadhe oc mølleband wat oc thyurt enkte vnden taghet eehwat thet helzst er fore tuo gardhe huilken een kallis Reffdale oc then andra Weggarp i Quitbille sokn i fornempde Søndrahalland huilke han haffuer mic igen schøt ♦

Oc tilbinder jech mic oc mine aruinge atfrii hemle oc tilstande fornempde erkebiscop Pether oc hans effterkommere til Lunde biscops bordh forne godz Helghorp oc i Fiælgømme fore hwers mandz til taall ♦

Oc skeer thet suo thet gudh forbyuthe at the forne ij godz worthe hanom eller hans effterkommere i nogra made affgagna medh landzlogh tha schal jech oc mine . aruinge igen frii hanom oc hans[2] effterkommere suo meghet godz oc i alle made suo got som forne Helghorp oc thet gotz i Fielgømme er / ♦

Oc thacker jech hans nathe fore meghel gunst oc kerligheet oc besønnerlige thet han haffuer / mic læt sin tinde til bethring om thet suo wore . at the ij godz ther han fick aff mic ere bethre en the godz ther jech fik igen aff hanom ♦

Till mere wisse oc bethre forwaring er myt jngcigle medh [w]elbyrthughe[3] oc skelligh mendz incigle hengd fore thette breff suosom ere Aghe Axilssøn houidzman pane Falkenberghe Thorkil Br[..a]then [4] Jens Ascerssøn landzdomere i Søndrahalland Jens B[...]tssøn [5] oc Seuidh Barke awapn ♦

Giffuit oc screuit aar effter gudz byrd mcdxxx tersion die beati Gregorii pape ♦

1. h[ø]re] hul i brevet, A. 2. hans] ov. l., A. 3. [w]elbyrthughe] et lille hul i brevet, A. 4. Thorkil Br[..a]then ] hul i brevet, A. 5. Jens B[...]tssøn ] hul i brevet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.