1433. 23. marts. København


Jens Klementsen i Pilegård, bymand i København, sælger en gård ved Vommestuen på hjørnet af Vommestræde og Smedegade i Sankt Clemens sogn i København til Niels Pedersen, værkmester på Københavns slot.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thette breff se eller høre læses helsær jæc Jenis Clemetssøn j Pilæ gardh byman j Køpendhaffn . ewinnelige meth gudh . ♦

Wil jæc kungøre alle nærdes[1] oc kommendes mik meth samthycke myn kære husfrwes fry godhe veliæ vp athaue ladet oc solth . til ewinnelighe eyghe haueschulendes en beskedhen man Niels Petherssøn werkmester vpa Køpendhaffns hws / all myn gardh . hws jordh oc grwnd . ther liggher hoss Vombe stwen j mellum Vombe stredit oc Smethiæ gaden vpa eth hyrnæ j sancte Clemets soghn j Køpendhaffn met al forde gardhs . hws / jordh / oc grwnd tilligilsse æncte vndan taghet . ♦

Huilken jordh oc grwnd ær j sin bredhe vesterst vpa jordh thre oc thrediwæ siælensce alen . oc eth quarter jtem bredhen fran hyrne stolpen østerst oc synnerst j Vombestredit oc swo vesterst oc synnerste hyrnæ vpa stenhusit vt meth Vombestredit xxv sielensce alen . oc eth quarter item længen vt meth Smethiæ gaden oc swo jntil Vombe stredit færethiwæ sielensce alen oc ny / eth quarter mynne item j længen vt meth Vombestredit fran stenhus hyrnen oc swo j vester halff annen alen[2] sielensce oc thrediwe / ♦

Item vether kænner jæc mik oc myne arwinge folth oc alth vp at haue baret for forde gardh / hus / jordh / oc grwnd / til myn nøghe oc veliæ . swo at jæc later forde Niels Petersøn verkmester oc hans arwinge qwit / lædhigh / oc løss / ♦

Huar fare tilbinder jæc mik oc myne arwinge then forde Niels Petersøn werkmester oc hans arwinge fry / hemlæ / oc til atsta for huars mans tiltal eller hinder meth lans logh / eller meth by reet / ♦

Oc wore thet swo . at forde gardh / hws / jordh / oc grwnd / eller nogher thes tilligilsse eller behøring forde gardhs eller grwnd / then forde Niels Petersøn werkmester eller hans arwinge aff ginghe meth landz logh / eller meth by reet for myn eller myne arwinge hemel schuld . thet gudh forbydhe / tha tilbinder jæc mik oc myne arwinge . then forde Niels Petersøn oc hans arwinge skatheløst athalde for all skadhe jnnen eth halfft ar ther næst effter vdan nøgher ydermer fordræt hielpe redhæ / eller gensighilsse j alle made j werelss reet / eller meth kirke reet / meth thette mit vpne breff / ♦

Til en større forwaring oc folkommelsse alle thesse forne stycke faste atbliue tha hauer jæc forde Jenis Clemetssøn j Pilægardh meth weliæ oc witscap ladet hænge mit jncigle fore thette breff . oc bethendis gothe beskedhne mens jncigle til withnisbyrdh meth mit[3] swo som ær Anders Laurenssøn burghemester i Køpendhaffn . Jæcøb Swenssøn . Pether Jenissøn . Niels Jude Jæcøb Brand radhmen oc Jenis Ebbessøn fiærthingsman then samme stadh . ære fore hængde thette breff / ♦

Huilket ær gewit oc screuit j Køpendhaffn effter wor herres føthelss ar m cdthretiwæ ar . vpa thet thrediæ nestæ mandagh effter mit faste søndagh ♦

1. nærdes] Med et forkortelsestegn over nær, A. 2. alen] Tilføjet over linjen, A. 3. mit] Tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.