1433. 30. maj.


Arild Svendsen og Niels Andersen, væbnere, mageskifter under en række nærmere bestemte betingelser med Ove (Jakobsen) Lunge af Basnæs, væbner, således at han får alt det gods, inklusive møllen i Ordrup, og alle rettigheder på Sjælland, som tilfaldt dem efter deres hustruer, og modtager til gengæld alt hans gods i Bilsbæk i Ørting sogn i Hads herred i Nørrejylland.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thettæ breff see eller høre / kungøre wj Areld Swenssøn oc Niss Anderssøn wepnere / at wi haffue i mæcht antwordhet oc fonget en walboren man thenne nerdes breffuiser Awæ Lunghe aff Bastnes wepner alle wore gotz j Ordropp meth møllen oc all rætticheit som oss meth wore husfrwere ære tilfallen j Sieland wat oc thywrt hwat thet helzst heder eller er jnchte vnder taghet / fore alt hans gotz j Yrtingh soghn jnnen Bilzbek j Hartzherret j Nørrejutland liggendes / j swa made . at forde Awæ Lunghe scal thettæ forne gotz oc rætticheit jnløse aff her Axel Petherssøn eller hans arffuinge fore twa delæ aff hundrethe lybske marc / ♦

Er tha thet gotz vtj Yrtingh bethre meth the penninghe som han her Axel aff wore weghne giffue scal æn forde wort gotz i Sieland \ tha scule wi wetherlegge oc fult gøre forde Awæ Lunghe ther fore effter begges wore weneres sighelsse oc samthycke / ♦

Item ware thet swo at wj ey kunne framdeles til en full ænde dreghes om thenne forne mecht effter begges wore weneres rath / tha scal forde Awæ Lunge beholde . haffue oc nyde j eth brughelicht pant alle the forde wore gotz oc rætticheit j Sieland swo lenge wj hanu then forne swm penninghe retheligh[e]n[1] igen giffue i swodan mynt som han her Axel giffuer aff wore weghne / ♦

Thettæ oc tillacht at nar thesse iiii samfelde aar som her nw nest effterkomme ære framgaghne oc wj ey til om full ænde droghe som fore star screffuet / tha scal fone gotz j Yrtingh friit igen komme til forde Awæ Lunghe eller has arffuinge vden all hielperethe fore oss eller wore arffuinge / ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra una cum sigillis nobilium virorum Marquardj Stissøn et Magni Ebbessøn armigerorum presentibus sunt appensa / ♦

Datum anno domini mocdo xxxiii vigilia pentecostes ♦

1. retheligh[e]n] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.