1433. 11. juni. Odense


Bjørn Olufsen, ridder, giver alt sit gods i Torp (nuv. Lumby Torp) i Lumby sogn, Lunde herred til Skt. Hans kloster i Odense til gengæld for en evig messe for dronning Margretes sjæl samt sin egen, sine hustruers, børns og forældres sjæle.

En messe skal afholdes hver dag; om mandagen for alle kristne sjæle, om torsdagen for Guds legeme, om fredagen for de hellige fem sår og på ugens øvrige dage for Vor Frue. Messerne skal afholdes ved Skt. Andreas' alter i det kapel som Bjørn Olufsen lod bygge i Skt. Mikkels kirke i Odense.

Hvis klosterbrødrene ikke afholder de pågældende messer, har Bjørn Olufsens arvinger ret til at tage det tidligere nævnte gods tilbage og give det til en præst, som skal afholde messerne, indtil klosterbrødrene vil tage godset tilbage og selv afholde messerne.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thette breff see eller høre leses helser jach Biørn Olufsen riddere ewineligh meth gwth ♦ Ok kwngøre jach alle nerwærendes ok komme sculendes at jach meth frij willie ok berodhuff hawe wnth ok giwedh oc aldelis vplath meth alle retthedh alle mine gots j Thorppe liggendes j Liwngby sogen j Lundeheret til forstandere ok alle messe brøderes behoff som prester ære j sancti Johannis closter j Odensse til en eweghe messæ for drotningh Margarete siæl . oc min oc mine husfruwers oc mine børns oc mine forælderis siæle ♦ So som er en messe hwar dawff om wgheen ♦ Om mandawen for alle cristene siæle . ♦ Om thorsdawen aff guts legamme ♦ Om fredawen aff the heleghe fæm wnde ♦ Oc the andere dawe om wghen aff war frwe ♦ Ok the messer sculle holdes for sancti Andree altere j min cappell ther jach lood byggy j sancti Michaelis kirke j Odensse . ♦ Meth alle the gotses til lydelse so som er ager ok ængh skow ok mark fiske vatn oc fææ gangh woth ok thiwrt jnte wnden tagedh til ewerligh eyæ sculendes . ♦

J huilke forde gots ther nw j boo . Hans Jenssøn som giwer arligh til gifft v ørtyff korn j skeppe smør ii gees iiii høns j laam ok j lybisk mark ♦ Item Per Jenssen giwer ok so meget ♦ Item Rade giwer ok so megeth ♦ Item j then gardh som Michel j bode giweet ok so meget ♦ Item eth øde boligh norden nest Nis Gasy giwer ok so meget ♦ Item Nis Gasy giwer j pund korn j gaas ij høns ♦

Item forbiyder jach noger aff mine arwinnge the forde brødere j the forde gots modh ath stande eller ath hindere j noger made ♦

Item ware thet so ath the forde brødere the messer jcke holde som fore screwedh staar tha scule mine arwinge hawe ful macth thet forde gots j gen ath tage ok forlæ en prest som the messer holde wil so lenge ath the forde brødere willie anamme thet forde gots j geen ok holde messerne som fore screwedh staar ♦

Item til binder jach migh meth mine arwinghe the forde brødere thet forde gots meth alle sine til lydelse frij frelsæ ok hemle som landisloff wth wiser for the som po kan tale meth rette ♦

Til mere forwaringh ok bædere bewisningh tho hauer jach ladeth henge mith jnsegle for thette nerwærendes breff meth mine sønners so[m][1] er Jachim ok Jahan oc meth flere hedirlighe ok welbyrduffe mens jnsegle som er en hedirligh herre ok fader Naffne meth guts nade byscop j Othensse . Gerith Bryske Otte Smeger Gwnne Jenssen wæbnere oc Nis Jenssen borgemestere j Othensse Hans Mwle ok Oluff Mich<el>søn radmen ok bymen j thet samme stedh etcetera ♦

Datum anno domini mo cdo xxxiijo in Ottonia in festo corporis Christi ♦

1. so[m]] utydelig abbr., A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.