1433. 25. juni. København


Niels Laurensen giver hr. Sorte Jens, ridder og høvedsmand på Akershus, fuldmagt til at indkræve hos hr. Endrid Erlendsen, ridder og høvedsmand på Tønsberghus, den laks og alle andre sager, som Niels Laurensens tjenere havde frataget Sorte Jens' fisker og dennes følgesvende, men senere havde givet Endrid Erlendsen fuld erstatning for.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

[Thet sk]al[1] alla mæn viterlicht vare som thetta breff høra æller see / at iach Niels Laurensson beke[n]nis[2] meth thetta myth nærwarandis øpna breff / ath effter thy ath welboren man her Endryd Ærlendzson ryddare oc høuitzman vppa Tunsbærghx hws . haffuer nw ey fornøyet æller i gen giffuet wælbornom manne herra Sworte Ienis ryddare oc høuitzmanne vppa Akershwse / thæn lax oc al annor sticke / ther mine swena oc følghiare thoghe fra forda herra Sworte Ienissa fisskeman Herman tunnebindare oc hans fylghiare / epter thy forde her Endryd mic sacht oc loffwat haffde at giør[a][3] oc iac ey fra hanom skyldes / førre æn iac hanom i gen giffuet haffde til nøghis . badhe her Swarte Ienissa deel oc swa och hans eghin deel som han si[æ]lff[4] misth haffdhe samma tiidh ♦

Oc thy gør iac nw myndogh oc mechtygh wælboren man forda her Sworte Ienis . sin lax oc al annor sticke som hans tiænare misthe fulleligha i gen kræffwie aff forda her Endride / for thy iac vntrætte oc i gen gaff her Endrid thet alt sammen til fulnædh vppa bægges thærres vægna / epter thy som hans opna breff ther om ludher oc vtuiser ther iac forscriffnæ her Swarte Ienis nw mæder sich fonget haffuer / ♦

Oc vare thet swa at forscriffnæ her Endryd ey wilde forda her Sworte Ienisse sin lax oc annor sticke i gen giffua som forscriffuet staar / æller mic oc siælff forstæckot wordhe som gudh forbyude førra æn her Sworte Ienis sit til fulnedh i gen finge tha tilbinder iac mic meth mina arffua forscriffnæ her Sworte Ienis æller hans arffua hans lax i gen giffua swasom ær iiii tunnor salt lax / xxxv oc hundrade spikelaxa oc al annor sticke swasom beuiselicht ær / at hans tiænare tha miste then samme tiid vtan alla gensægn hielparædhe æller argha list / ther mic æller mina arffwa kan koma til noghan froma / oc forda her Sworte Ienis æller hans arffua til noghan scadhe i nogher hande matte / om han thet ikke i gen finge aff forscriffnæ her Endryd / ♦

Til sanninden oc mere visso her om haffuer iach forscriffnæ Niels Laurensson viterligha latet hengia myt incyglæ fore thetta breff / oc haffuer iac bedeth godha mæn oc hederlighe herra biscop Ienis aff Oslo oc greue Hans aff Euersten herre aff Nogardh oc Anders Pææs aff wapn at lathe therres incygle til vitnesbyrdh at hengis fore thetta breff ♦

Datum Hafnis anno domini mcdxxxiii in crastino nativitatis beati Johannis baptiste ♦

1. [Thet sk]al] suppleret, Gammeldanske Diplomer. 2. beke[n]nis] usikker læsning, Gammeldanske Diplomer. 3. giør[a]] usikker læsning, Gammeldanske Diplomer. 4. si[æ]lff] usikker læsning, Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.