1433. 11. august. Serridslev


Kong Erik 7. af Pommern udsteder på foranledning af hr. Erik Nielsen (Gyldenstjerne) af Tim et adelsbrev til Niels Nielsen, som får en brisure af dennes våben samt skattefrihed for sig og sine efterkommere, dog med forbehold for krongods, bondegods, skattegods og købstadsgods.

Tekst efter A.

Tekst

Wii Erick meth guths nathe Danmarks Suerghes Norghes Wendes oc Gotes koning oc hertuch j Pomern gøre witerlikt alle the thette breff see eller høre at wij aff wor serdelis nadhe for her Erick Nielssøns wor elschelike tro mans oc radhs b[ø]n[1] sculd sua oc for troscap oc willich [thieni]ste[2] som thenne breffuiser Niels Nielssøn kalledh [B.ud]hbo[3] rikin her til giort hauer oc oss ok wor ffatherbrothirssøn hertuch Buggeslaff aff Pomern vm wor herre thet sua forseet hauer at wy vtan echte barn eller børn effter oss igenladne aff ga / oc wore effterkomende konunge oc rikin her effter trolike oc willichlike gøre oc beuise scal ewynnelike / vnne oc giue hanum ok hans rette echte affkumme / friiheet oc frelsse til sich selue oc there eghne personer meth suadane wapen schyold oc hielm som her vnder nedher vt maledh bescreuen sta / til ewich tiidh vndentaket wort crone gots bonde gots skatte gots oc cøpstadhe gots / j schiolden en halff g{ue}ll stierne meth fem tagger oc en halff rødh mane vti et blat feld oc vpa hielmen en gull stierne meth fem tagger / ♦

Til witerlichet oc stadhfestilsse thenne forscrefne friheet ok wapne haue wij wort secret jncigle buthet hengis for thette breff ♦

Datum in curia nostra Seritzsløff crastino beati Laurencii martiris anno ab incarnacione domini mcdxxxiiio

1. b[ø]n] usikker læsning, A. 2. [thieni]ste] usikker læsning, A. 3. [B.ud]hbo] usikker læsning, u skal evt. læses som et n, A; Gammeldanske Diplomer foreslår V.ndhbo som et alternativ; Bartholdy læser [Har]bo.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.