1433. 8. september. Dalby kloster


Hågen Friis, prior i Dalby kloster, erklærer, at han har modtaget to lødige mark og fem tønder smør i landgilde fra Torben (Bentsen) Bille.

Tekst efter A.

Tekst

Jach . Haghen Friis p[rior] j Dalby kungør for alle nerwerendes oc kommesculendes thet jach wetherkenner mic j thette mit opne breff vp athaffue borit aff welbyrdich man . Thorbørn Bille thenne neruerende breffuisere . ij lødich marc[1] oc . v . tynner smør till landgilde . aff the godz som han aff Dalby[2] closter till leghe . haffuer / for . huelke forde penninge oc smør . jach frj[3] qwit oc[4] orsaghe ladher forde Thorbern . oc hans arffuinge . for mic oc myne effterkommere . for noghre ytermere kraff eller tiltall vm the forde ij lødighe marc[5] . oc . v . tynner smør / ♦

Datum in monasterio nostro Dalbyensi anno domini mcdxxxtercio die nativitatis Marie virginis meo sub sigillo ad dorsum impresso ♦

1. lødich marc] lødichmarc, A. 3. frj] f, A. 4. oc] Tilføjet over linjen, A. 5. lødighe marc] lødighemarc, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.