1433. 28. oktober.


Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn som thettæ breff se eller høre lasith helsar iac Pether Saxtorp j Halmstadhe ewindherliga meth gwd ♦

Thet scal allwm wetherligtt wara neruarendes oc tilkomascwlendes ath iac witherkennis mic meth thetta mith opna bref geldscyldwgh at wara hedherlig quinna hwsfrv Ellna Maenssadather Eskil Clemitsøns eftherlewande sex lødogamarc efther henna døøth betala scwlende af mic eller af mina arwinga innan attha wgna dagh efther henna døøth swaswm her efther screwet staar ♦

Førsth scal Wasthena closther hawa ena lødøgamarc oc tre scwla wtgiwas . i Lwnd en schal giwæs til grabrødra closther oc en til swortabrøthra closter oc en til nwnna closter oc en scal giwas til wara frwa closter j Landeskronæ oc then syetthæ scal giwas til Helsingbargs closter hwilka sex lødøga marc j gen sta fore the tre gardha iac af forde hwsfrv Elna løsthe j Ottarp ligendes

Vare thet swa ath iac eller mina arwinga ey the sex lødøgamarc innan then førescrefna dagh wtgawe tha sæther iac min gaard til panth j Tidarp ligendes j Rønabyerghaheret j hwilkin nw j boor Pether Benctsøn oc giwer en øre bywgh til landgilde meth al then garz tilligelse ♦

Oc hwath then gaard scylde kan thet scwla frwrna i Bosøø closter wpbære fore vigiliis oc saltare

Item bindher iac mic til oc mina arwinga then forde gaard at fri oc hemlæ føre eth panth swa lenge til the forde sex lødøga marc beredhe wardæ af mic eller af mina arwinga meth swadanth førescrewet wilkor om the forde thre gardha j Ottarp mic eller mina arwinga fra winnas meth retthe tha scal thetta bref døøth ware oc engen makth hawa ♦

Til mere wisse oc bethra forwaringh henger iac mith insigle føre thetta bref meth flere gothæ mens insigle som er her Maens Pethersøns sognaprest i Asmundorp Hermen Stafinsøns bargamestare j Landeskrona Bertil Skønawæther byman j then samma stæth ♦

Giwet ar efter gwdz byrdh thwsanda firahwndratha trætywæ pa thet threthia pa sancta Symonis et Iwde daagh ♦

Oversættelse

Alle mænd, som ser dette brev eller hører det læse, hilser jeg Peder Saxtrup i Halmstad evindeligt med Gud.

Det skal være vitterligt for alle nulevende og kommende, at jeg med dette mit åbne brev vedkender mig at skylde den hæderværdige kvinde, fru Elna Mogensdatter, enke efter Eskil Klementsen, seks lødige mark, der efter hendes død inden otte ugers dag[A] skal betales af mig eller af mine arvinger, således som herefter står skrevet.

Først skal Vadstena kloster have en lødig mark, og tre skal udbetales i Lund: en skal gives til Gråbrødreklostret, og en til Sortebrødreklostret, og en til Nonneklostret, og en skal gives til Vor Frue kloster i Landskrona, og den sjette skal gives til Helsingborgs kloster; disse seks lødige mark resterer fra de tre gårde, jeg indløste af førnævnte fru Elna, og som ligger i Ottarp.

Skulle det ske, at jeg eller mine arvinger ikke udbetaler de seks lødige mark inden den foreskrevne dag, så pantsætter jeg min gård, der ligger i Tirup i Rönnebergs herred, i hvilken Peder Bentsen nu bor og giver en øre byg i landgilde, med al denne gårds tilliggende.

Og hvad denne gård kan yde i afgifter, det skal fruerne i Bosjö kloster oppebære for vigilier og salmer.

Ligeledes forpligter jeg mig og mine arvinger til at frigøre og hjemle den førnævnte gård som et pant, indtil de førnævnte seks lødige mark bliver udredt af mig eller mine arvinger, på det vilkår, at såfremt de tre førnævnte gårde i Ottarp retmæssigt fravindes mig eller mine arvinger, så skal dette brev være dødt og magtesløst.

Til større vished og bedre sikkerhed hænger jeg mit segl ved dette brev sammen med segl tilhørende flere gode mænd, nemlig hr. Mogens Pedersen, sognepræst i Asmundtorp, Herman Steffensen, borgmester i Landskrona, og Bertold Schöneweder, bymand sammesteds.

Givet år 1433 efter Guds fødsel på sankt Simons og Judas' dag.

A. Dvs. ottet uger..