1433. 7. november. Hammershus


Bilæggelse af en strid som følge af et drab begået i Rønne af Peder Olsen, væbner boende i Skt. Nikolai kirkesogn i Rønne. Vidnesbyrdet, udstedt af Per Bosen, landstingshører på Bornholm, og otte andre mænd, fortæller om, at fem mænd kom til Rønne ting for at forbyde Peder Olsen fire ting som følge af det drab, som han havde begået:

1. Han måtte aldrig fejde, lade fejde eller påtale Åge Nielsen, Jesper Harbo og deres arvinger eller repræsentant, der deltog i skiftet af Peder Olsens gods, som han havde mistet og var blevet forbrudt på grund af manddrabet.

2. Han måtte ikke være ukærlig mod sin hustru, den dræbtes søster.

3. Han og hans tjenere måtte ikke bære sværd eller dolk.

4. Hans svend, Holger, som deltog i manddrabet, måtte ikke blive i hans tjeneste, men skulle rømme landet.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thetta breff se æller høre læse /. hilse wi Per Bosøn [1] lanzsthingzs sachørare ij Borendholm Martin[2] Martinsøn / Mans Thørkilsøn / Per Thørkilsøn / Hannus Nielssøn / Per Laurenssøn aff wapne[3] / Andirs Jæpssøn / Abram Jenssøn / Ødhkil Andirssøn / Karl Olssøn / Drews Jenssøn / Kersten / bønder ij forde land ewinnelighe meth wor herra / ♦

Kwngøre wj alle mæn meth thetta wort opna breff / ath wi wethirkenne oos hawe laweth ærleke mæn / Ake Nielssøn lanzfogth ij forde land / Jes Harbo[4] aff wapn hwzs fogth Jes Manssøn aff wapn / Jes Perssøn aff wapn Per Nielssøn aff Ekeby soknaman ij Akker sogn / thet Per Olssøn affwapn[5] boendes ij Niclaus kirker sogn / skal aldrey feydha æller feydha latha och ey pa tala / Aka Nielssøn Jes Harbo æller theras arwinge och ey theras bwdh som ower ware ij forde Per Olssøns gardh / tha hans gozs skifftes som førbrødith war / for thet mandrap hwilketh hanwm ij Røthna wethirfor / ♦

Item ath han aldregh skal sinæ høstre wanælskæ æller hathe ij sæng æller ij sæthe / for thæn wetherwilghe som hanum wetherfor / for hænnæs brodhirs døth ♦

Item skal han aldregh bære swerdh æller stekemæzs / ællær noker hans thiænare / hans werghe bære æller føre æffther hanum / wthan hans herskap behøwer æller tiil sigher ♦

Item skal aldregh Hwlgher hans swen / som meth war ij forde mandrap meth forde Per Olssøn / ij hans thiæniste ware æller ij forde land bliwe / ♦

Tiil mere wisse och withnisbyrd ath swa tiilgangith och lawath ær pa Røthna thing ij gothæ[6] mænzs nærwærilsses aahørelsse / tha hænge wi forde aff wapne war jnseyle for thetta breff / och wi forde lawendes mæn bøndir ij forde landh som ikke jnseyle hawæ scriwe wor merke hozs thesse nærwærindis hængande jnseyle meth forde withnisbyrdh ♦

Screwith och giwith pa Hammars hwzs aar æfther wars herres føthilsse tiidh mcdxxxiij lowerdaghen æffther alla hælghene dagh ♦

3. wapne] her slutter understregning m. sort, A. 5. affwapn] aff|wapn, A. 6. gothæ] tilføjet over linjen, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.