1433. 29. november.


Fru Thora (Eriksdatter (Mus)) mageskifter Hårup, Halved og sit øvrige gods i Linå sogn med biskop Ulrik (Stygge) af Århus mod til gengæld at få gods i Gullev, Nøddelund og Bøgeskov.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item ett mageskiffte breff emellum biskop Øllrick och frue Thore her Anders (!) Huassis effterleffuerske saa hun fick thet gotz vdj Gudeløff / Nødelund och Bøgeskouff oc kircken fick thet gotzs j Haarup / Halduid / oc allt hindis gotzs vdj Lenow sogen / ♦

Datum mcdxxxiijo vigillia beati Andreæ apostoli : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.