1433. 1. december. Morsø Nørreherreds ting


Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om, at afdøde fru Maren af Digsind havde skødet sit gods i Vester Jølby til Dueholm Kloster, og at det hverken var hendes fædrene eller mødrene gods, hvilket hun allerede havde givet til sin søstersøn hr. Lave Urne med forbehold af ret til at give sit øvrige gods til klostret.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses helser wy Wysti Thordhssøn ther foghet ær i Nørherret i Morsæ Staffen aff Fladuff Per Dws aff Skarm Matis aff Wylsæ ther presteræ ære Jens Frøst aff Frøslø gardh Magnes Magnssøn Per Magnes ther wæpnere ære Ysaac Ienssøn ther bondæ ær / Lasse Brwnøwe Esbern Snefogel ther borgemester ær i Nykiøbingh Cristiern Hordh Nis Meyensøn och Iepp Twssøn borgher i then samme stedh ewindelig[2] meth guth och[3] kwndgiøre meth thette breff at aar æffter gutz byrdh mcdxxxiii then thingdagh næst æffter sancti Andree dagh paa Nørherrets thingh i Morsæ war skicket for oss och andre fleræ godæ men ther nærdes hoss ware een regelbwnden man och beskeden her Lauris Ienssøn forstandher i sancti Johannis och sancte Marie Magdalene closter Dwholm fæk och framleddæ eth fult thingx wintnæ meth otte beskeden dande men som war Nis Swenssøn aff Thøuingh Cristiern Pedherssøn Matis Laurissøn Michel Oluffssøn Powel Nielssøn Ysaac Powelssøn Ywer Thomessøn och Per Magnssøn huilke forde otte danne men wondæ pa there rætte tro och sandæ at[4] fruæ Marin aff Digsændæ hwes sieel[5] guth hawe haffde wert innen firæ stocke pa for thingh meth frij willi och beradh hoff och karsk och sundh och wydh hennæ fullæ synnæ och skiøt och wntæ sancti Johannis oc sancte Marie Magdalene closter alt syt gotz i Wester Iulby for hennæ siell och hennæs husbondes och hennes barns och andre hendher foreldher sielær til ewindeligh eyæ och ther war inghen giensielsæ i modh aff nogher man och thet samme gotz ærwet hwn æffter hennæs hosbondæ och hennæs børn och war hwerkin hennæs fedherns gotz eller mødherns och sadhe hwn saa then sammæ tijdh at hwn haffdæ fott och wnt her Lawy Wrn hennæ systherssøn alt hennæ fætherns och møtherns gotz meth so dan skiell at hwn matte frij meth anth hennæs gotz indh giwe sigh i sancti Johannis och sancte Marie Magdalene closter for hennæs siæls salligh hedh och andher hennæs wenners och thet samme gotz hawer then forde closter haffd i there frij haffwende wære i firæ winther och tywæ ♦

Thet hørdæ wy och so wy och thet wynnæ wy meth wore inciglæ ♦

Giwet och skrewet ær thette breff aar och dagh och sted som for stoor skrewet

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 2. ewindelig] e gennemstreget m. rødt, Aa. 3. och] o gennemstreget m. rødt, Aa. 4. at] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 5. sieel] Her slutter understregning m. rødt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.