1433. 1. december. Morsø Nørreherreds ting


Tingsvidne af Morsø Nørreherreds ting om, at en gård i Erslev i fem vintre har været i Dueholm Klosters retmæssige besiddelse, og at klostret indtil dette år upåtalt har oppebåret afgift af den.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle[1] men thette breff see eller høræ læses helser wy Wisti Thordssøn ther faghet ær i Nørherret i Mørsæ Staffen aff Flade Per Dws aff Skarm Matis aff Wilsæ ther prester ære Jens Frøst aff Frøsløffgord Mogns Magnssøn Per Magnssøn ther wæpner ære Ysaac Jensøn ther bonde ær Las Bronøghe Esbern Snefoghel ther borgemester ær i Nykiøbingh Cristiern[2] Hørd Nis Meinkssøn och Ieppe Twssøn borger i then samme sted ewyndeligh meth guth ok kwndgiøræ meth thette wort opnæ breff at aar æffter gutz byrd mcdxxxiii then thingdagh næst æffter sancti Andree dagh pa Nørherets thingh i Mørsæ wor skicket for oss och for fleræ andre gode men tha nærdes ware een regelbwnden man och beskeden her Lauris Jenssøn forstander in Dwholm[3] i sancti Johannis oc sancte Marie Magdalene kloster fæk och framledde fult thingxwintnæ meth ottæ beskeden danne men som ware Jes Tomessøn Las Ogssøn Jes Nielssøn aff Thydzø Ysaac Powelsøn Pether Mognssøn aff Droby Matis Laurissøn Jes Bondæ aff Heselbergh och Las Jenssøn aff Eersløff hwilke[4] wondæ pa there rætte troo och sandingh ath then gord i Eersløff ther Powel pa boor och Pedher Michelsøn aff døde hawer wæryt i klosters være i fem wintær[5] och sancte Marie Magdalene kloster hawer opboryt skyld oc[6] affgift aff then forde gord wthen alle kiære och afftale til nw i aar och hawe wy allder hørt eller sporth at then forde gordh hawer wæryt thet forde kloster affdelyt anthen meth landz loff eller kyrkens ræt ♦

Thet hørde wy och saa och thet wintnæ wy meth wore incegele ♦

Giwet och skrewet ær thette breff aar och dagh oc sted som før staar skrewet

1. Alle] A gennemstreget m. rødt, Aa. 4. hwilke] Her begynder understregning m. rødt, Aa. 5. wintær] Her slutter understregning m. rødt, Aa. 6. oc] Tilføjet over linjen, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.