1433..


Klaus (Ottesen) Rantzau eftergiver hr. Sten (Tygesen) Basse alle de afgifter, som i 20 år ikke er blevet ydet af det gods, nemlig tre gårde i Holev og en gård i Marslev, som fru Anne (Arvidsdatter (Taa)), enke efter Borkvard (Ottesen) Limbek, havde solgt hr. Sten; samt sælger ham sit gods i Kertinge, nemlig Kertinge hovedgård med tre brydegårde samt to beboede og to øde landbostavne.

Tekst efter reg.

Tekst

Claus Ranndtzow webner oplod och efftergaff her Steenn Basse ald thennd affgifft skyld och rennthe, som vdj 20 aar icke er bleffuen vdgiffuit, aff thet guodtz som fru Anne Borchordtz Lembecks forne her Steen solde, som ere iij gaarde i Horløff, enn gaard i Marsløff, item solde forne Claus Randtzow forne her Steen sit guodtz i Kirtinnge, som er Kirtinge hoffuidgaardt med iij brydegarde och iiij landbostauffne[1] ij bygde och ij øde ♦

1433 ♦

1. landbostauffne] landstauffue, reg.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.