1433.


Tingsvidne om, at sandemænd har været ved Tingsted (Tingstedholm) mølle, hvor de satte sten og stabel og svor, at møllen med tilliggender, både mølledam og det omgivende dige, tilhører Voer kloster, og at vandet må flyde, så længe som stenene ved Horn made er tørre.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingswedne adt sandemendt tillstode adt haffue weridt wed Tingstedt mølle och satte steen och stabell och sore att det war Worclosters baade dam och damsbond, och maa flyde saa lenge till hand maa legge sin hand thør paa the stene ther ligger wed Hornn maade, ♦

Daterit, mcdxxxiij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.