1433.


Ebbe Henriksen af Tulstrup erkender at have oppebåret penge af Jens Olufsen i Hessel for den jord, han havde i pant af Øm kloster, og som han indløste af Mikkel Udsen og Knud Nielsen i Grenå.

Tekst efter reg.

Tekst

Ebbj Henningssens aff Tulstrup bekendelsse breff, at haffue opbarit pendinge aff Jes Oluffssen i Hesle for den jord hand haffde i pant aff Emcloster och hand indløstde aff Michell Vdtzen i Grindou och Knud Nielssen i samme sted, ♦

Daterit mcdxxxiij ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.