1434. 10. februar. Serridslev


Kong Erik 7. af Pommern pålægger alle, som har jordegods i Malmø, at være behjælpelige ved byens befæstning. Tilføjet en fortegnelse over, hvem der har muret hvad i bymuren.

Tekst efter Dipl. dioc. Lund.

Tekst

Wy Erik, met gudz nathe Danmarks, Sweriges, Norghes, Wendes oc Gothes koning oc hertug j Pommeren bedie oc bythe allæ the som jorthe gotz hawe j Malmøge, hwo the hælst ære, leeghæ eller lærdhæ, at the hiælpe til at ffæste oc mwre fforde by, hwær effther thy som han ther gotz oc hws oc jordh jnnæ hawer, swo fframpt the ey wele at therre hws oc jordh skullæ kommæ j koningx oc bys wære. ♦

Scriptum in curia nostra Seritzløff die beate Scolastice virginis nostro sub secreto anno etcetera xxxmo quarto. ♦

Fførst tessæ efftherne hawe ladet mwre her om Malmøge, effther thy som wor nathuge her koningens opnæ breff wdludær: ♦ Fførst capitel j Lund oc sanktæ Laurze kyrke same statz xvj ffagnæ mwr. ♦ Jtem capitel j Roskild viij ffagnæ. ♦ Jtem nwnnekloster j Lund ij ffagnæ. ♦ Jtem Jens Pederssøn , køpman j Lund, iij ffagn. ♦ Hæliene kloster hoos Lund j ffagn. ♦ Husfrv Arløff j Gisløw j ffagn. ♦ Tæssæ fforne xxxj ffagn mwrede her Jachop Mangenssøn borgemæstere oc stondæ nædæn næst Østræ port. ♦ Item v ffagnæ ffor ffrv Kyrstine , her Trvet Hases husfrv. ♦ Item iij ffagnæ ffor Per Sconingx husfrw. ♦ Item ij ffagnæ ffor Tulæ Tygessøn . ♦ Item j ffagn ffor Niss Jenssøn aff Bælteberg. ♦ Item j ffagn ffor them som thet quarteer tilhører pa Peder Laghæbroders gardh. ♦ Item j ffagn ffor Burløff kyrke gotz. ♦ Item ij ffagnæ ffor Hælie gesthws j Lund. ♦ Item j ffagn ffor Dalbytz capitels gotz, som her Aghæ gaff ther til østen sanktæ Peders kyrke. ♦ Item j ffagn ffor Hælielegame aff Lund. ♦ Item ij ffagnæ ffor Hælielegame aff Malmøge. ♦ Tæsse fforne xj[x][1] ffagnæ mwredæ her Jeop Mangenssøn , borgemæstere j Malmøge, oc stondæ wæster j byæn, ther radhet akther met gudz hiælp at sanctorum Symonis et Jude kyrke skal mwres vp til. ♦ Item sankte Knwtz gildes gotz ffire ffagne mwr, stonde wæsten næst Sore klosters mwr, som her Jeop Magenssøn , wor borgemestere, mwrede ffore theres gotz the har, ok thesse ffornne iiijor ffagne mwrethe Pawel Stenkelssøn , wor borgemestere, som olderman ær j fforde sankte Knwtz gilde. ♦ Item Anders Petherssøn radman thre ffagne mwr ffore sith gotz, ok the stonde ther wæsten næst. ♦ Item Pawel Stenkelssøn, wor borgemestere, thre ffagne mwr fore sith gotz, ok the stonde thaghen wæsten Anders Pederssøns mwr. ♦ Thesse fforne ti ffagne mwr the stonde til sammen, hwer effter annen, norden erkebiscopens gard, som ligger wæsten næst then gard, som kalles Skultes gard, ok sompt ther aff stonder norden her Jeop Magenssøns, wor borgemesters, gard. ♦ Item Henric Olafsøn radman two ffagne norden hans gard, som ligger twært vth ffra radhwset ok vthmeth stranden. ♦ Item mwrede fforde Henric Olaffsøn halffannen ffagn ffore Henike Owessøns altere gotz ok stonder østen næst hans mwr. ♦ Item ffore thy at then mwr, ther som sanctorum Symonis et Jude capelle nw stonder, war jkke ffolkommet, ther ffore haffwer jach Jeopssøn borgemestere ti ffagne. The stonde hoos Heliegestes mwr wæsten næst. ♦ Item xv ffagne ffore Sore klosters gotz bagh then gard, man kaller Skultes gard, ok han ær vp mwret ffwll. Ther næst een ffagn ffore sancti Nicolai gildes gotz. ♦ Item ther wæsten næst two ffagne ffore Hans Mindels myntemesters gotz. ♦ Item ther næst iiiɉ ffagn ffore Clemen Skaldres gotz. ♦ Item ffire ffagne ther næst ffore mik, fforde Jeop Magenssøn, ok een ffagn fore Olaff Bing radman ther næst, alle sammen ffwll vpmwrede. ♦ Item ti ffagne ffore Jon Jenssøns gotz aff Gisleberg. The stonde østen næst sankte Gertrvd lughe. ♦ Item Pether Dwng radman two ffagne ffore sich, two ffore Pether Nielssøn aff Eskelstorp, een ffagn ffore Pether Thorstenssøn ok een ffagn ffore her Niels Hanssøns altere gotz, ther Wolder nw vdi boor. Thesse sex ffagne stonde hoos Ffiskerestrædet østen næst porten. ♦ Item mwrede Hans Witzstad xiiɉ ffagn fore Heliegestes oc ij ffagne ffore sith eghet gotz. Thesse xɉv ffagn mwr stonde norden ffore thet stræde, som ær wæsten næst her Knwt Trwetssøns gord met then halffwe howmeyde, som ær wæstre delen, oc fforne mwr ok wæsten till næst howmeyden. ♦ Item mwrede Jens Petherssøn , radman ok kyrkewerie at s. Peders kirke her j Malmøge, xx ffagne ffore same kyrke, ij ffagne fore s. Andree capelle ok en ffore sich sælff ok halff then howmeyde wæsten ffore. Thesse fforne xxiij ffagne stonde bagh her Knwt Trvetssøns hoos stranden gard. ♦ Item mwrede han two ffagne ffore Hermen Harn . The stonde vp til Henric Olafsøns radmanz mwr ok bagh hans gard wdmeth stranden. ♦ Item mwrede Henrik Olssøn radman iɉ fagen mwr ffore Jens Magenssøns børn aff Thyringhe, oc thesse fforne halff annen fagen mwr stonde hoos Hermen Horns mwr baag myn egen gaardh j lughe romedh. ♦ Item oc mwre Niels Bøgh en fagen mwr, oc hwn stondher oc ther hoos then same mwr bagh Hinric Olssøn radmandz gaard westen nest logen. ♦

1. xj[x]] suppleret, Dipl. dioc. Lund..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.