1434. 9. marts.


Tideman Larsen erkender at have skænket Tommarp kloster i Skåne sin fædrenegård i Skarpeskade i Klemensker sogn på Bornholm til afholdelse af årtider for sig, sin hustru og sine forældre.

Tekst efter A.

Tekst

Alla men som thettæ breeff see ellir høræ hilsir jak Tytheman Laurenzssøn boændes j Borendeholm ewinnerligæ meth guth ♦

Thet scall allom witerlikt waræ bathe nerwerendes och kommascolandes thet jac wætherkennis mik j thettæ mit opnæ breeff thet jac heel och heelbrethæ meth beraath och gothen wiliæ hauer giuit Tommarps closter j Skane min fæthrænis gaarth . ligiændes j Borendæholm j Klæmmiz kirkio sokn j Scarpescathe meth alle then samme gartz tilligilse som ær ager och æng wat och thiwrt . skogh och fiskæwatn alla ffiræ weynæ jn til markæskæll och aldelis eynte wnden tagit meth swa dant wilkor . thet brøthræ j thet samme closter skole halde hwart aar ena artiith ffor min father och minæ mother . ffor mik och for minæ høsfrø nar guth wil thet wi afflithis . tilbindændes mik och minæ arwingæ . then samme gaarth . ffrij . himbla . tilsta och scøtæ the sammo Tommarps closter til ewinnerlic agho ffor hwar manz . jgeensighilse eller nogot hielperæthe ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum discretorum videlicet Johannis Erlandi . Johannis Petri . Johannis Olavi consulum . Johannis Jacobi . Nicolai Telogh et Petri Akonis villanorum in Tummathorp presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxxquarto feria tercia post dominicam letare \ ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.