1434. 15. marts. Slagelse


Tingsvidne af Slagelses byting om, at Mads Madsen skøder en jord til Peder Jensen Skipper.

Tekst efter A

Tekst

Allæ mæn th<e>ttæ breff se æller høræ helsse wy Per Grijs fowet j Slauelsse/ Niels Næb / Hermen fan Lippen burwemestere j samme stæth Hans Mildehowet / Jepp Køpman / Oleff Jonssøn oc Jes Pæderssøn wet Fiskeskamlæ bymæn Ewinneligæ meth gwth ♦

wy gøræ thet allæ mæn kunnwt the nw ære oc kommeskulæ / at aar æffter worsherres fothelsses aar Mcdxxx quarto war skicket for wos oc flere gothe[1] n ponæ wort byting j Slauelsse then mandach næst æffter sancte Gregorius daw / en beskethen swæn Mattes Mattissøn

tha vpplodh oc skøtedæ thennæ nærwerende brefførere Per Jenssøn kallæs Skipper en jordh liggendes po Marke mark j Kuntby sogn j Thuseherret meth all then jordhs telliggælsse ængtæ vnden taghet ager æng wot oc thyrth tell ewærdelich eyæ / ♦

hwilken jordh forde Mattis Mattessøn oc Kerstine Mattesædotter hans søster ær arwede thell ræt arff æffter therres fadhers døth Mattis Twæssøn hwes siæll gwth hawæ / meth sodant wilkor at forde Schipper Pædher skall siælwær vppløse then samme jordh aff Kwndby kirke for two lødwghe mark ♦

Thættæ hær hørthe wy oc sawæ oc wytnæ meth wort opnæ breff oc jnsiglæ forhengdæ . ♦

Datum anno die et loco quo supra /. ♦

1. gothe] gothe gothe, A.

Oversættelse

Vi, Peder Gris, foged i Slagelse, Niels Næb, Herman van Lippen, borgmestre sammesteds, Hans Mildehoved, Jakob Købmand, Oluf Jonsen og Jens Pedersen ved Fiskeskamle, bymænd, hilser evindelig med Gud alle mænd, der ser eller hører læst dette brev

Vi bekendtgør for alle mænd, der er nulevende og kommende, at der på vort byting i Slagelse 1434 år efter Vor Herres fødsel mandagen næst efter Skt. Gregorius' dag fremstod en forstandig svend, Mads Madsen, for os og flere gode mænd.

Da oplod og skødede han til denne nærværende brevviser, Peder Jensen, som kaldes Skipper, en jord, der ligger på *Marke mark i Kundby sogn i Tuse herred med al den jords tilliggende ager, eng, vådt og tørt uden undtagelse til evig eje

Ovennævnte Mads Madsen og Kristine Madsdatter, som er hans søster, arvede denne jord efter deres faders død - Mads Tuesen, må Gud bevare hans sjæl! - i overensstemmelse med arveretten; med det vilkår, at ovennævnte Skipper Peder skal selv indløse den samme jord af Kundby kirke for to lødige mark

Dette hørte vi og så og vidner med vort åbne brev og påhængte segl

Givet år, dag og sted som ovenfor