1434. 6. april. Åhus


Bent (Jonsen) Bille skifter sammen med sine tre sønner gods efter Torben Pedersen (Galen), ridder, i Ljungby (Trolle-Ljungby sogn) med sin afdøde svoger Jakob Billes tre sønner.

Tekst efter Aa.

Tekst

Alle men thette breff høre eller see helse wii Peder[1] Bille Torbern Bille oc Erich Bille[2] som sambrødre[3] ære Iens Ieipsøn landz domere i Schonæ oc Kiell Axelsøn[4] som forde sambrødres søsther haffue kerlige meth gud oc kungiøre meth thette vart opne breff at aar effther gudz bird mcdxxxquarto[5] pa then neste tiisdagh [effther][6] dominicam quasi modo geniti wore wii i Aoss[7] meth velbirdige men Bent[8] Billes vener oc hans kere husfruæ fru Ingerd h e r Torbern Pederssøns[9] dotter oc begges therresnner som er[10] Erich Bille Torbern Bille oc Pether Bille sambrødre[11] t[il s]ammen[12] om skiffte i gotz effther velbirdigh[13] man som er her Torbern Pederssøn[14] som ridder vor som bode i Lywngby hwes siell gud nade ♦

Tha i gudz naffn ære wij swo alle sammen pa bode sidher offuer ens vordne at[15] thet skiff[te][16] som Bent Bille oc vor fader forde her Ieip Bille mellom oss haude thucket tiil thenne[17] dagh thet foldrage oc folborthe wij nw pa bode sider i alle mode stathu[cht][18] at bliwæ i swodanne mode at forde[19] Bent Bille oc hans kære h[us]fr[u]æ[20] fruæ Ingerdh oc begges theresnner som[21] er Erich[22] Bille Torbern Bille oc Pedher Bille[23] schullæ tesse efftherne gotz tiil ewerdeligh eye haffue oc beholle som [er][24] først en gard[25] i Abbetwedh[26] som skilder tw pund korn i Sagby sogn liggendes ♦ Item en gard i Geffninge som skilder tw pund korn i Walburgheret i Sieland ♦ Item two garde i Vestre Lywngby then første skilder fire [pund][27] korn huilken Ieipp Longh i bode oc then annen skilder tw pund korn som Anders pa bor ♦ Item en gard i Østre Lywngby som skilder nytthen grot oc pa bor Trweth ♦ Item tre garde i Vatneberge en skilder en øræ korn oc [...][28] Torstensøn pa bor then annen skilder en øræ korn som Iens Henekesøn i bode oc then tredie skilder fempten skilling korn oc eth skilling smør som Anders Ienssøn pa bor ♦ Item fire garde i Gudeløwe then første giffuer fire pund [korn][29] pa huilken en bor Iens Ma[u]gh[30] then annen skilder fem [ø]rtugh[31] korn huilken Lasse Gudfasth pa bor then tredie en øræ korn huilken Torn i bode then fierde giffuer eth pund korn huilken Henrich Swd[here pa][32] bor ♦ Item en gord i Raby oc giffuer en øræ korn huilken [Es]ge[33] Morthenssøn i bor ♦ Item Rabytorpp som skildher sexsten grot som Anders Øtbiørnsøn pa bor ♦ Item tre garde i Ietneryth then første giffuer en øræ korn som [...][34] pa bor ♦ Item then annen som Øthbiørn pa bode skilder en[35] [øræ kor]n[36] [then tredie som][37] Iens Iøsepssøn pa bor giffuer eth pund korn i Ywetoffte sogn ♦ Item eth torpp som kalles All[o]rp[38] meth alle sin tiilligelse som skilder [...][39] skelinge ♦ Item Lydhingerydh meth all sin tilli[gelse som sk...][40] Erland pa bor i Ywetoffte sogn ♦ Item two garde i Asildorp then første giffuer halfierde skelinge oc Naffne pa bor the[n][41] [...][42] en halff lødemarck som Erich R[...][43] en lødemarch som Maghens Kroch pa bor i Gemsiø sogn ♦ Item en gord i Nyme som giffuer try pund kor[n][44] [...][45] ♦ Item en gard i Viby meth en feste i Haas[løf ...][46] som Knud pa bor meth alle tesse forne gotz tiilligelse som er agher engh skoff fyskewand voth oc tyurth enthæ wndentag[eth meth][47] hwad naffn thet helst neffnes kan ♦

Item kienn[es wii forne ...][48] [Torber]n[49] Bille oc Erich Bille at Lywngby gard oc møllen stander oss pa bode sider nw wskifft i mellom ♦

Item[50] kiennes wii oss engen[51] reth athaff[ue][52] [...] Halseghe eller i Nørre skoff wthen tiil skelligh big[nin]gh[53] te[...] [Lywn]gby[54] gard oc møllen som ther tiilligger som the oss wnth haffue for kerlighed skild ♦

Och Eenøen som wii aff them haffue for ker[li]gh[e]d[55] ey anner stadz at legges tiil wthen ved Lwngby gard at bl[i]ffue[56] ♦ O[ch][57] [o]ld[en][58] i the forne two skoge tiil then mandz egne swin som i Lwngby gard bor som han selff vpp haffuer føth ♦

Item skeer[59] thet sw[o][60] [a]t[61] noger gotz[62] her effther fynnes som[63] ey nw her tiil skiffte ære kompnæ [s]om[64] mellom oss pa bode sider bør at skifftes schulle[65] tiil reth søskenes skiffte komme[66] som reth oc skell er ♦

Och fynnes[67] thet at Abbetwed oc Geffninge[68] wore icke føre[69] mellom forde Bent[70] Bille oc wor fader her Ieip Bille thocket tha schulle the tiil reth søskene skiffte komme som foruit star ♦

Item tiilbynde vij oss oc wore arffuinge thette skiffte i alle mode som foruit star at hallæ fulkommelige vthen alt genkald ♦

Och skeer thet s[w]o[71] th[e]t[72] gud forbywde at noger aff tesse forde gotz vorder them eller theres arffuinge i noger mode entigh meth kirkes eller meth wæreldz reth aff vondne tha tiilbynde wii oss oc wore arffuinge them oc the[res][73] [ar]ffuinge[74] vor andell igen at giffue oc frij som oss aff rette bør ♦

Thiil vidnesbird oc bettre forwaringh haffue wij meth god velige endrectelige bethet velbirdigh fader Peder meth gudz nade erch[e]bis[cop][75] i Lund etcetera oc Peder Nielssøn aff Arwitzløff begges wore frender er oc bode wdower thette skiffte nerdes haffue wæret henge theres secreth oc intzeglæ meth alles wores fornes intzeglæ fore thette breff som giff[uit oc][76] s[c]reff[uit er][77] aar dagh oc sted som forscreffuit star ♦

3. sambrødre] her begynder understregning, Aa. 5. mcdxxxquarto] understreget, Aa. 6. [effther]] utydeligt, Aa. 7. Aoss] evt. Aass, Aa. 10. er] understregning begynder ved r, Aa. 11. sambrødre] understregning slutter ved s, Aa. 12. t[il s]ammen] en revne i brevet, Aa. 13. velbirdigh] her begynder understregning, Aa. 15. at] understregning begynder ved t, Aa. 16. skiff[te]] revne i brevet, Aa. 17. thenne] understregning slutter ved h, Aa. 18. stathu[cht]] c usikker læsning, Aa; ht suppleret. 19. forde] understregning begynder ved r, Aa. 20. h[us]fr[u]æ] hul i brevet, Aa; us suppleret; u usikker læsning, Aa. 21. som] understregning slutter ved s, Aa. 24. [er]] suppleret, hul i brevet, Aa. 25. gard] understregning begynder ved a, Aa. 26. Abbetwedh] understregning slutter ved d, Aa. 27. [pund]] suppleret, hul i brevet, Aa. 28. [...]] hul i brevet, Aa. 29. [korn]] suppleret, hul i brevet, Aa. 31. [ø]rtugh] suppleret, hul i brevet, Aa. 32. Swd[here pa]] suppleret, hul i brevet, Aa. 34. [...]] hul i brevet, Aa. 35. en] utydeligt, Aa. 36. [øræ kor]n] suppleret, hul i brevet, Aa. 37. [then tredie som]] utydeligt, Aa. 38. All[o]rp] usikker læsning, Aa. 39. [...]] hul i brevet, Aa. 40. tilli[gelse som sk...]] suppleret, hul i brevet, Aa. 41. the[n]] suppleret. 42. [...]] hul i brevet, Aa. 43. R[...]] hul i brevet, Aa. 44. kor[n]] utydeligt, Aa. 45. [...]] hul i brevet, Aa. 46. Haas[løf ...]] suppleret, hul i brevet, Aa. 47. wndentag[eth meth]] suppleret, hul i brevet, Aa. 48. kienn[es wii forne ...]] suppleret, hul i brevet, Aa. 50. Item] understregning begynder ved t, Aa. 51. engen] her slutter understregning, Aa. 52. athaff[ue]] suppleret. 53. big[nin]gh] suppleret, hul i brevet. 54. [Lywn]gby] Lyw suppleret; n usikker læsning, Aa. 55. ker[li]gh[e]d] li og e suppleret; h usikker læsning, Aa. 56. bl[i]ffue] suppleret. 57. O[ch]] kan ikke ses i sin helhed, Aa. 58. [o]ld[en]] usikker læsning, Aa. 59. skeer] her begynder understregning, Aa. 60. sw[o]] utydeligt; understregning kan ikke ses efter w, Aa. 61. [a]t] usikker læsning, Aa. 62. gotz] understregning begynder ved o, Aa. 63. som] understregning slutter ved s, Aa. 64. [s]om] revne i brevet; suppleret. 65. schulle] understregning begynder ved l(2), Aa. 66. komme] her slutter understregning, Aa. 67. fynnes] understregning begynder ved n(1), Aa. 68. Geffninge] understregning slutter ved f(2), Aa. 69. føre] understregning begynder ved ø, Aa. 70. Bent] her slutter understregning, Aa. 71. s[w]o] suppleret, revne i brevet, Aa. 72. th[e]t] et lille hul i brevet. 73. the[res]] suppleret, hul i brevet, Aa. 74. [ar]ffuinge] utydeligt, Aa. 75. erch[e]bis[cop]] e usikker læsning, Aa; cop suppleret. 76. giff[uit oc]] suppleret, hul i brevet, Aa. 77. s[c]reff[uit er]] c usikker læsning, Aa; uit er suppleret efter Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.