1434. 14. april.


Albrecht Barfod af Alsted, væbner, pantsætter sit gods i Mjolden sogn til Jakob Iversen, kantor i Ribe, for 30 lybske mark.

Tekst efter A.

Tekst

Alle men thetæ breff se ellær hør løsæ . helsner jek . Albriith . Barefot af Alstet . webner . ewindelich meth gwd . oc kwngør . alle men ther nu er oc kumme skwl . at jek widderkinne meich skylle atwere en hederlich man . her Jeib Iuersøn . canter . j . Riib trediwæ . lubske march . j . good mynt sum nu gewe oc gengæ er . j . Riib . ♦

For hwilk summe penning . jek tilpant settær hannum. alt mit gooz . j . Mollum soong . j . Ly Herret . meth al sin tillyus[1] . ager . eng . entæ vntaget . hannum oc hans efterkummer frii oc frels at bryggæ . til thet lowlich igen løsæs /

Oc ner jek ellær min arwing wil thet gooz igen løsæ . tha skylle wi atware hannum ellær hans arwing . po Lyherretthing then nest thingdaw . for sancte Jahans daw wm midsummer . oc betale . hannum ellær hans arwing . the fornewd penning . j . Riib . po sancte Mikels daw ther nest efter . ♦

Oc tha skal thet fornewd gooz . wære fri for hannum eller hans arwing hanner mere atiils ♦

Item tilbinner jek megh oc min arwing at fri oc frels hannum oc hans arwing thet fornewd gooz for hwer maans atale meth reet . til thet lowlich igen løses sum forsterscrewen . ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis discretorum virorum . dominorum Andree Skeil canonici Ripensis . Olavi Petri de Hwolgard sacerdotis . Johannis Andre e . Nicolai Andree . et Nicolai Friis de Harildkeir armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini . mocd xxxiiiio . die sanctorum Tyburcii et Valeriani martirum gloriosorum ♦

1. tillyus] el. tillyns, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.