1434. 16. april.


Henneke (Gyncelinsen) Mule, væbner, har med samtykke af sin arving (Niels) Bille Esbernsen i Hallelev givet sin hustru Kristine sin gård i Særløse, med de vilkår, at hun indtil sin død skal oppebære gårdens indtægter, og at hun ikke må sælge eller på anden måde skille sig af med gården. Efter hendes død skal gården frit overgå til Henneke Mules arvinger.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thettæ breff seer eller hører helser jæk Henneke Mwlæ awapn ewynneligh meth gwdh kwngørende thet allæ men nerwærende oc kommesculende meth thettæ myt opne breff at jæch meth welboren mandz radh williæ oc samthickæ Byllæ Esbernsøn j Halleløff som myn arwingh er hawer wnt oc lent myn hwsfrw Cristine myn gardh j Serkløsæ som giwer firæ pund korn j hennes leffdaghe meth swa dane wilkor at hwn scal wpbære j hennes daghæ alt thet then gardh skilde kan ♦

Oc hwn scal ey[1] affhende eller sælyæ syn ræt ther wdj noger wden myne arwinges williæ ♦

Oc naar hwn affgaar oc døth er tha scal then forde gardh j Serkløsæ meth syn tilliggelse komme fry oc frels til myne rætte arwynghæ wden hwer mandz gensielsæ ♦

Till wytnes byrdh er myt jncigell meth welboren mandz jncigel Byllæ Esbernsøn j Halleløff awapn / her Jens Wele canyk j Roskild / her Niels Bonde sogne prest ad sancti Michaelis kirke oc Laurens Grydestøber jncigell meth williæ oc witscapp hengde fore thettæ breff som giwet er anno domini mcdxxxquarto feria sexta post festum Tyburcii et Valeriani martirum etcetera ♦

1. ey] tilføjet sekundært på linjen af brevets oprindelige skrivers, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.