1434. 15. juli. Vordingborg


Biskop Jens af Roskilde erklærer, at han og fru Margrete Fikkesdatter (Moltke) har skiftet den dem tilkommende arv efter Hans Reimersen mellem sig.

Tekst efter Aa1a.

Tekst

Wy Jens met Guths nadhe biscop i Roskild gøre wytherlight met thettæ worth opne breff, at wy havæ giort en dathingen met en welboren quinnæ frwe Margrete Ficke Moltekes dotther Matthis Lautt[1] æfterleve aff Bornøø um Hans Remerssens goths, som os oc hinne er tilfunnett[a] ær met ræte fforre rigens radh i swodan made, som her effterffølgher: ♦

Fførst skal forde frw Margrete beholde iiij gardhe i Wynete swo som ære the tho garde som hun nu i syne wære hawer oc thertil two gardhe synnen gaden, som Anders Olæssen oc Olaff Mattis nu wdi boo. item iij gardhe wdi Kærsendorp, item en gardh i Ebeskow, som Pær Porsæ wdj boor, item et ødhæ goths heder Kærtewadh, item ij gardhe i Hwærløsæ som Per Sudt oc Nys T[.....] [2] wdi boo, ithem en gardh i Quærteth[3] met alle thisse forde gotses tilligelse til sygh oc syne ærvinghe, oc kennes wy oss oc wore æffterkommere hæden aff ængen r{eæ}ttichet at have i thesse forscreffne goths som forde frw Margrete nw beholdhe skal, ♦

Oc emoth thisse forde goths skule wy beholde thisse æfterscriffne goths, swasom ære two gardhe i Wynete, som Jeppe oc Cristine udi boo, item en gardh i Fawerbøg,[4] item en gardh i Biæreth, item en gardh udi Gunnereth met alle theris tilliggelsse til oss oc wore æffterkommere biscope i Roskild, oc hermet ære wy forente om thesse forde goths i alle madhe, som forrescreffvit staar. ♦

Til widne herom tha haffwæ wy hængt wort incighlæ fforre thettæ breff met welborne mæns incighlæ, swosom ær her Erick Nielsen aff Ripe oc her Esge Brocks riddere, oc hetherlige mens her Thyghe Jenssen oc her Jacobi[5] Pæthersen wore kaneke i Roskilde. ♦

Datum Worthingborgh anno domini 1434. die divisionis[6] apostolorum ♦

6. divisionis] Tilføjet i venstre margin, Aa1a. Afskriveren har ikke kunnet opløse forkortelsen for divisionis og har gengivet den i teksten.
a. tilfunnett] Jf. 1433. 1. september, Dipl. Dan. 5. rk.

Oversættelse

Vi Jens, af Guds nåde biskop i Roskilde, gør vitterligt med dette vort åbne brev, at vi har lavet en overenskomst med en velbåren kvinde, fru Margrete, Fikke Moltkes datter, enke efter Mats Lauritsson af Bornö, om Hans Reimersens gods, der af rigsrådet retmæssigt er tilkendt hende og os, således som følger:

Først skal førnævnte fru Margrete beholde 4 gårde i Vivede, nemlig de to gårde, som hun nu har i værge, og dertil to gårde syd for gaden, hvori Anders Olufsen og Oluf Madsen nu bor; ligeledes 3 gårde i Kissendrup, ligeledes en gård i Ebbeskov, hvori Peder Porse bor, ligeledes et ødegods, der hedder Kertevad, ligeledes 2 gårde i Værløse, hvori Peder Sudt og Nis T..... bor, ligeledes en gård i Kværrede, med alle disse førnævnte godsers tilliggender, for sig og sine arvinger; og vi erklærer, at hverken vi eller vore efterfølgere herefter har nogen rettigheder i dette førnævnte gods, som fru Margrete nu skal beholde.

Og imod dette førnævnte gods skal vi beholde dette efterskrevne gods, nemlig to gårde i Vivede, hvori Jeppe og Christine bor, ligeledes en gård i Favrby, ligeledes en gård i Bjerrede, ligeledes en gård i Bonderød med alle deres tilliggender, for os og vore efterfølgere som biskop i Roskilde, og hermed er vi på alle måder kommet overens med hensyn til dette førnævnte gods, som før er nævnt.

Til vidne herom har vi ladet vort segl hænge ved dette brev sammen med segl tilhørende velbårne mænd, nemlig hr. Erik Nielsen af Ribe og hr. Esge Brok, riddere, og de hæderværdige mænd hr. Tyge Jensen og hr. Jakob Pedersen, vore kannikker i Roskilde.

Givet i Vordingborg i det Herrens år 1434, på dagen for apostlenes deling.