1434. 16. august.


Lund bytings vidnesbyrd, at Jens Mørk har skødet en gård i Lund til Hans Pedersen, borgmester sammesteds.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Jöns Mörk i Nöckebromölle boendes, afhænde sig, och skötte på Lunde bytinget, till Hans Pärson borgmästare i Lund, sin gård i sancti Stafanssochn, hwarpå bytingets attest gafz dhen måndagen näst eftter sancti Laurentii dag som infaller dhen 10 augusti 1434.

b) Några förnämbliga mäns bewijs och sanning skriftt daterat 1434 innehållandes Jens Mörkz boandes i Nockebro Mölla skotebreef gifwet Hans Person borgmästare i Lund på een gård dher sammastedes i sancti Staphans sochn liggiandes wästan näst up till Torgaatan och så wester intill Gronegaate.

c) Några förnämbliga mäns sanning- eller wettnesskriftt daterat 1434 innehållandes Jöns Mörckz uthgifne åth Hans Person borgmästare i Lund skiötebreef angående een gard dher sammastedes liggiandes i sancti Staphans sogn wästan näst upp till Gröngaatan sunnan näst sancti Jorgens gård nordan näst Hans Persons gard.

d) Hanss Pärsson borgmästare i Lund 1434.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.