1434. 12. september. København


Henning (Pedersen) Walkendorff i Højby erklærer, at han af Mogens (Akselsen) Gøye har modtaget den pantesum på 12 lødige mark, for hvilken han havde en gård i pant af Mogens Gøyes moder, og giver pant og pantebrev tilbage.

Tekst efter reg.

Tekst

b. Item ith breff att Henning Walkendrup y Høby haffuer opboritt aff Mogenns Gøye xij lødig marck som hand haffde enn gaard y Rørbeck ligenndis y pannt for aff forne Mogens Gyes moder oc lader hannem samme pantt oc pantebreff[a] op / ♦

Datum Kiøbnehaffn søndag effter seyermere wor frue dag / m c dxxxiiij / ♦

a. pantebreff] Kendes ikke..

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.