1434..


Jakob Ottesen (Bild) overlader hr. Sten (Tygesen) Basse to pantebreve på gods på Fyn, som Ivan (Emmekesen) Rathmannsdorf (Limbek) havde givet hr. Gregers (Jakobsen, sognepræst i Husby i Vends herred), og som denne havde givet Jakob Ottesen.

Tekst efter reg.

Tekst

Jacob Ottessønn wndte och oplodt her Steen Basse , tho pantebreffue[a] som forne Jffuenn haffde giffuit forne her Gregers , och her Gregers haffde forne Jacob[1] Ottenssønn dennem oplodt[b] och liuder forne breffue paa noget guodtz i Fyenn ♦

1434. ♦

1. Jacob] haffde, reg.
a. tho pantebreffue] DD 1416, nr. 14169999026. b. dennem oplodt] DD 1419. 29. jun., nr. 14190629003.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.